Památky UNESCO v ČR a jejich potenciál v oblasti rozvoje cestovního ruchu

Název práce: Pamiatky UNESCO v ČR a ich potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Pátek, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Křížová, Květa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá potenciálom vybraných pamiatok Českej republiky, ktoré sú zapísané na Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva. Cieľom práce je potvrdiť hypotézu, že zaradenie českej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky na Zoznam UNESCO má vplyv na návštevnosť pamiatky zo strany tuzemských a zahraničných návštevníkov. V súvislosti s tým sa pokúsime načrtnúť pozitívne a negatívne aspekty vyplývajúce zo zaradenia pamiatky do Zoznamu UNESCO. Súčasťou práce je aj analýza vybraných faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať návštevnosť na vybraných pamiatkách. Zároveň sa sociologickým výskumom orientovaným na návštevníkov vybraných pamiatok UNESCO sa zameriame aj na vnímanie pamiatok UNESCO ich návštevníkmi, keďže oni sú tí, čo tvoria dopyt po službách cestovného ruchu. V závere práce výsledky výskumu vyhodnotíme a navrhneme možné riešenia ako intenzívnejšie zapojiť pamiatku UNESCO do rozvoja cestovného ruchu v regióne.
Klíčová slova: kultúra; cestovný ruch; UNESCO; kultúrne dedičstvo
Název práce: Památky UNESCO v ČR a jejich potenciál v oblasti rozvoje cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Pátek, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Křížová, Květa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá potenciálem vybraných památek České republiky, které jsou zapsané na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví. Cílem práce je potvrdit hypotézu, že zařazení české nehnutelné kulturní památky na Seznam UNESCO má vliv na návštěvnost památky tuzemskými a zahraničními návštěvníky. V souvislosti s tím se pokusíme načrtnout pozitivní a negativní aspekty vyplývající ze zařazení památky na Seznam UNESCO. Součástí práce je i analýza vybraných faktorů, které můžou ovlivňovat návštěvnost na vybraných památkách. Využitím sociologického výzkumu mezi návštěvníky vybraných památek UNESCO se také zaměříme na vnímání památky UNESCO jejich návštěvníky, jelikož oni jsou ti, kteří vytvářejí poptávku po službách cestovního ruchu. V závěru práce výsledky výzkumu vyhodnotíme a navrhneme možné řešení jak intenzivněji zapojit památku UNESCO do rozvoje cestovního ruchu v regionu.
Klíčová slova: cestovní ruch; UNESCO; kultura; kulturní dědictví
Název práce: World heritages in the Czech republic and their potential for tourism development
Autor(ka) práce: Pátek, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Patočka, Jiří
Oponenti práce: Křížová, Květa
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis deals with the potential of the Czech Republic selected sites inscribed on the World Heritage List. The aim of this work is to confirm the hypothesis that inclusion of the Czech immovable cultural monuments on World Heritage List has an impact on the number of domestic and foreign visitors. In this regard, we will try to outline the positive and negative aspects arising from the inscription of monuments on the World Heritage List. Content of work is the analysis of selected factors that may affect attendance at selected sites. Using sociological research oriented to visitors of selected World Heritage Sites will focus on the perception of visitors of World Heritage Sites, because they are the ones who make the demand for tourism services. In conclusion, the results of research evaluate and propose possible solutions to more closely involved World Heritage Site in the development of tourism in the region.
Klíčová slova: tourism; culture; UNESCO; culture heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2011
Datum podání práce: 20. 12. 2011
Datum obhajoby: 25. 4. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: