Obchodní vztahy Evropské unie a Srbska

Název práce: Obchodní vztahy Evropské unie a Srbska
Autor(ka) práce: Šeović, Mirela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vyhodnocení struktury a významu obchodních vztahů Evropské unie a Srbska, tj. práce předkládá odpověď na otázku, jak přínosný je vzájemný obchod z pohledu obou stran, jaké jsou možnosti jeho vývoje s přihlédnutím ke krizi a jaký vliv by na něj mělo eventuální přistoupení Srbska k EU. První kapitola analyzuje makroekonomickou situaci Srbska a stupeň zapojení do mezinárodního obchodu. Druhá kapitola analyzuje vztahy EU a Srbska - právní základ vzájemného obchodování, strukturu obchodu a obchodní a politickou integraci. Poslední kapitola se zaměřuje na tendence vývoje obchodu Srbska a na průběh jednání vstupu Srbska do WTO.
Klíčová slova: Srbsko; SAP; zahraniční obchod; Prozatímní dohoda
Název práce: Business relations of the European union and Serbia
Autor(ka) práce: Šeović, Mirela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Zamykalová, Miroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the structure and importance of business relations between the EU and Serbia, i.e. thesis submits an answer to the question of how bilateral trade is beneficial from the perspective of both sides, what are the possibilities of its development with regard to the crisis and what effect would it have on the eventual accession of Serbia to the EU. The first chapter analyzes macroeconomic situation of Serbia and the degree of involvement in the international trade. The second chapter analyzes relations between the EU and Serbia - the legal basis of mutual trade, the structure of trade and business and political integration. The last chapter focuses on trends in trade and negotiations and entry of Serbia to the WTO.
Klíčová slova: SAP; international trade; Interim agreement; Serbia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2011
Datum podání práce: 12. 5. 2012
Datum obhajoby: 10. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: