Obchodní a kulturní zvláštnosti Islandu

Název práce: Obchodní a kulturní zvláštnosti Islandu
Autor(ka) práce: Daněčková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je nejen podat přehled o základní charakteristice Islandu, ale také přiblížit islandské kulturní zvyklosti a obchodní zvláštnosti. Práce je rozdělena do 4 kapitol. První kapitola podává základní informace o Islandu, popisuje demografickou, geografickou a politickou charakteristiku země. Záměrem druhé kapitoly je popsat hlavní rysy islandské kultury a normy společenského chování. Třetí kapitola se zabývá islandskou ekonomikou, nachází se zde přehled základních makroekonomických ukazatelů, zahraniční obchod země či cestovní ruch. Poslední kapitola je věnována obchodnímu jednání, investičnímu klimatu a obchodní spolupráci Islandu s Českou republikou.
Klíčová slova: Island; kultura; obchodní jednání; ekonomika
Název práce: Business and cultural particularities of Iceland
Autor(ka) práce: Daněčková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is not only an overview of the basic characteristics of Iceland, but also a description of Icelandic cultural habits and traits business. The thesis is divided into 4 chapters. The first chapter provides basic information about Iceland, describes the demographic, geographic and political characteristics of the country. The aim of the second chapter is to describe the main features of Icelandic culture and norms of social behavior. The third chapter deals with the Icelandic economy, there is an overview of basic macroeconomic indicators, foreign trade and tourism of the country. The last chapter is dedicated to business meetings, investment climate and trade cooperation with the Czech Republic.
Klíčová slova: culture; business meeting; economy; Iceland

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2011
Datum podání práce: 10. 4. 2012
Datum obhajoby: 21. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32570/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: