Regionální disparity Mexické republiky

Název práce: Regionálne disparity Mexickej republiky
Autor(ka) práce: Polonec, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Prvá kapitola sa venuje základnej charakteristike Mexika. Analyzuje sa tu kultúrno-historický vývoj krajiny, geografická stránka a demografické a ekonomické ukazovatele v porovnaní s ostatnými krajinami Latinskej Ameriky. Druhá kapitola sa zaoberá rôznymi geoekonomickými deleniami krajiny na ekonomické regióny. V tretej kapitole je podrobne analyzovaných osem vybraných mexických štátov z hľadiska sociogeografického, demografického a ekonomického. Štvrtá kapitola pojednáva o priamych zahraničných investíciách do krajiny, ich pôvode a zameraní, s osobitným prihliadnutím na USA, Čínu a EÚ. Piata kapitola regionálne disparity stručne sumarizuje, venuje sa budúcim perspektívam ich vývoja a návrhom možných riešení zo strany autora.
Klíčová slova: Analýza štátov; Zahraničné investície; Mexiko; Regionálne disparity
Název práce: Regionální disparity Mexické republiky
Autor(ka) práce: Polonec, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
První kapitola se věnuje základní charakteristice Mexika. Analyzuje se zde kulturně-historický vývoj země, geografická stránka a demografické a ekonomické ukazatele ve srovnání s ostatnímy zeměmi Latinské Ameriky. Druhá kapitola se zabývá různými geoekonimickými děleními země na ekonomické regióny. Ve třetí kapitole je podrobně analyzovaných osm vybraných mexických států z hlediska sociogeografického, demografického a ekonomického. Čtvrtá kapitola pojednává o přímých zahraničních investicích do země, jejich původ a zaměření, s osobitným přihlédnutím na USA, Čínu a EU. Pátá kapitola regionální disparity stručně sumarizuje, věnuje se budoucím perspektivám, jejich vývoji a návrhu možných řešení ze strany autora.
Klíčová slova: Zahraniční investice; Regionální disparity; Mexiko; Analýza států
Název práce: Regional disparities of the Mexican Republic
Autor(ka) práce: Polonec, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašpar, Václav
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
First chapter is dedicated to the basic characteristics of Mexico. Cultural and historical evolution of the country is analised there, geographic part and demographic and economic parameters in comparison with other Latin American countries. Second chapter analyses various geoeconomical divisions of the country into economic regions. In the third chapter, eight selected Mexican states are analysed from sociogeographic, demographic and economic point of view. The fourth chapter treats the direct foreign investments to the country, its origin and destination, with a special look on USA, China and EU. Fifth chapter briefly summarises the regional disparities, is dedicated to the future perspectives of its evolution and a proposal of possible solutions from the side of the author.
Klíčová slova: Foreign investments; States analysis; Mexico; Regional disparities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2011
Datum podání práce: 18. 4. 2012
Datum obhajoby: 24. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: