Neverbální komunikace v řízení lidí

Název práce: Non-verbal communication in human resource management
Autor(ka) práce: Babkina, Nadezda
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Effective non-verbal communication, communication through body language, is one of the fundamental prerequisites for successful manager's performance. The main goal of this bachelor thesis is to analyze the importance of nonverbal communication in human resource management and, on the example of management style and nonverbal communication of two the most successful managers in the world of information and communication technologies, Steve Jobs and Bill Gates, to formulate basic recommendations for effective nonverbal communication of current and future managers. The bachelor thesis is worked out with the help of using specialized literature and internet resources, particularly video recordings of public performances of Steve Jobs and Bill Gates are available on youtube.com.
Klíčová slova: Manager; Non-verbal communication; People management
Název práce: Neverbální komunikace v řízení lidí
Autor(ka) práce: Babkina, Nadezda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šikýř, Martin
Oponenti práce: Němec, Otakar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Účelná neverbální komunikace, dorozumívání se pomocí řeči těla, je jedním ze základních předpokladů úspěšného výkonu práce manažera. Cílem bakalářské práce je analyzovat význam neverbální komunikace v řízení lidí a na příkladu manažerského stylu a neverbální komunikace dvou z nejúspěšnějších manažerů ve světě informačních a komunikačních technologií, Steva Jobse a Billa Gatese, formulovat základní doporučení pro účelnou neverbální komunikaci současných i budoucích manažerů. Bakalářská práce je zpracována s využitím odborné literatury a internetových zdrojů, zejména video záznamů z veřejných vystoupení Steva Jobse a Billa Gatese dostupných na youtube.com.
Klíčová slova: Manažer; Řízení lidí; Neverbální komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 30. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33879/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: