Prešov a cestovní ruch

Název práce: Prešov a cestovný ruch
Autor(ka) práce: Mišková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca je venovaná analýze cestovného ruchu v meste Prešov. Cieľom práce je skúmať potenciál mesta v rámci cestovného ruchu, poukázať na jeho najväčšie výhody, ktoré by mohli prilákať väčší počet turistov ale aj nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. Práca je rozdelená na štyri hlavné časti, ktoré sa venujú potenciálu Slovenska a Prešovskému kraju v rámci cestovného ruchu a analýze cestovného ruchu v samotnom meste Prešov. Táto analýza zahrňuje ponuku služieb cestovného ruchu a hlavné turistické atraktivity. Na základe získaných informácií bola na záver práce vypracovaná SWOT analýza.
Klíčová slova: služby cestovného ruchu; cestovný ruch; Prešov
Název práce: Prešov a cestovní ruch
Autor(ka) práce: Mišková, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce je věnovaná analýze cestovního ruchu města Prešov. Cílem práce je zkoumat potenciál města v rámci cestovního ruchu, zjistit jeho největší výhody a přednosti, které by mohly přilákat více návštěvníků a problémy, které je potřebné řešit. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části, které jsou věnované potenciálu Slovenska a Prešovského kraje v rámci cestovního ruchu a analýze cestovního ruchu samotného města Prešov. Tato analýza zahrnuje nabídku služeb cestovního ruchu a hlavní turistické atraktivity města. Na základě získaných informací byla na konci práce vypracována SWOT analýza.
Klíčová slova: služby cestovního ruchu; Prešov; cestovní ruch
Název práce: Prešov and tourism
Autor(ka) práce: Mišková, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The becheleor thesis focuses on tourism in Prešov. The main aim of the bechelor thesis is to analyse tourism in the town, to find out if Prešov has potential within tourism and to point out main advantages, that could attract more visitors and problems that must be solved. The thesis is divided into four parts that treats with potential of Slovakia and Prešov region within tourism and analysis of tourism in Prešov. This analysis includes offer of services provided in Prešov and its main attractivities. In conclusion the SWOT analysis was worked-out on the basis of obtained information.
Klíčová slova: services of tourism ; Prešov; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 30. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: