Analýza motivace učitelů středních škol

Název práce: Analýza motivace učitelů středních škol
Autor(ka) práce: Kořínková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Mudrová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaobírá problematikou motivace a spokojenosti pracovníků v sektoru školství v České republice. V teoretické části se zaměřuje na představení teoretických poznatků z oblasti motivace pracovníků a jejich spokojenosti v zaměstnání. V praktické části se zaměřuje na analýzu motivace středoškolských učitelů. Cílem této části je zmapovat úroveň motivace a spokojenosti učitelů na pracovišti. Je zde také poukázáno na faktory, které tuto problematiku ovlivňují, např. pracovní prostředí, výše mzdy atd. Analýza byla provedena na dvou pražských středních školách, a to Obchodní akademie Vinohradská a Střední škola slaboproudé elektrotechniky ve Vysočanech. Respondenti (učitelé) byli podrobeni dotazníkovému šetření, které se zaměřilo na jejich spokojenost na pracovišti, spokojenost s finančním ohodnocením, na vztahy na pracovišti, na samotnou pracovní motivaci dalším. Bylo využito i řízeného strukturovaného rozhovoru jak s ředitelem obchodní akademie, tak s ředitelkou střední odborné školy.
Klíčová slova: spokojenost; střední školy; motivační teorie; motivace; učitelé
Název práce: Analysis of the motivation of high school teachers
Autor(ka) práce: Kořínková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Mudrová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with issues of motivation and contentment of workers in the education sector in the Czech Republic. First, it focuses on presenting theoretical knowledge of staff motivation and contentment. In practical part we will switch-able to the analysis of the motivation of high school teachers itself, which aims to map the level of teachers' contentment in a workplace. I would also like to point out the circumstances that affect this issue, such as working environment, salary etc. The analysis was carried out in two secondary schools in Prague, in Business School Vinohradská and School of Low-tension electrical engineering in Vysočany. Respondents (teachers) were subjected to a questionnaire survey that included questions about their con-tentment in the workplace, their financial evaluation, workplace relations, employment motivation and many others. Then I did a structured interview with the director of the Business school as well as the director of the collage.
Klíčová slova: teachers; high schools; contentment; motivation; motivational theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra psychologie a sociologie řízení

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 6. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33456/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: