Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí

Název práce: Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí
Autor(ka) práce: Doležal, Milan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie a jejími možnostmi při zajišťování bezpečnosti a stability energetických sítí. Klíčovým obsahem této práce je rozbor pozice EU z hlediska energetických zdrojů - ropy, zemního plynu a elektřiny na pozadí energetické bilance EU. Tyto údaje jsou konfrontovány se stávající i navrhovanou evropskou energetickou infrastrukturou a aktivitami EU v oblasti transevropských energetických sítí, vnitřního trhu s energií a vnější dimenze energetické politiky. Na základě zjišťovaných informací jsou vyhodnoceny konkrétní možnosti a nástroje EU k zajištění stability energetických sítí.
Klíčová slova: vnitřní trh s energií; vnější dimenze energetické politiky; energetická bezpečnost; energetické sítě; TEN-E; energetická politika EU
Název práce: EU Energy Policy and Its Contribution to Energy Networks Stability
Autor(ka) práce: Doležal, Milan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Machytka, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with EU energy policy and its potential to ensure a stability and security of energy networks. Key content of this thesis is a position analysis of EU's energy resources -- oil, natural gas and electricity in connection with EU's energy mix. These figures are compared with existing and proposed European energy infrastructure and with activities of EU in Trans-European energy networks, internal energy market and external dimension of energy policy. On the basis of the collected information there are evaluated particular potentials and tools of EU which can ensure the stability and security of energy networks.
Klíčová slova: internal energy market; external dimension of energy policy; energy security; TEN-E; EU energy policy; energy networks

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 5. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: