Využití psychodiagnostických metod v personálním řízení

Název práce: Využití psychodiagnostických metod v personálním řízení
Autor(ka) práce: Pařízková, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Campbell, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití psychodiagnostických nástrojů při výběru zaměstnanců. Teoretická část pojednává o teoretických východiscích týkajících se výběru zaměstnanců, psychodiagnostiky a fluktuace. Pozornost je věnována zejména efektivnímu nastavení výběrové procedury s důrazem na využití psychodiagnostických nástrojů (dotazníků a testů) jakožto prostředku ke snížení fluktuace zaměstnanců, a tedy k zefektivnění řízení lidských zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou, zkoumá-ním a srovnáním vybraných psychodiagnostických nástrojů společností Motiv P s.r.o., cut-e czech s.r.o., Assessment Systems s.r.o. a TCC Online s.r.o., a to na základě pře-dem vydefinovaných kritérií a charakteristik klíčových pro implementaci těchto nástro-jů v konkrétní firmě při výběru operátorů call centra. Výsledkem diplomové práce je doporučení konkrétních psychodiagnostických nástrojů, jež by na základě cílů, účelu a potřeb konkrétní společnosti přispěly ke snížení fluktuace těchto zaměstnanců.
Klíčová slova: call centrum; fluktuace; dotazník; test; psychodiagnostika; Výběr pracovníků
Název práce: Use of Methods of Psychological Diagnostics in Human Resources Management
Autor(ka) práce: Pařízková, Dana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Campbell, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the possibilities of the use of psychological assessment tools in selecting of employees. The theoretical part discusses the theoretical background of selection of employees, turnover and psychological assessment. Attention is paid to the efficient selection procedure with emphasis on the use of psychological assess-ment tools (questionnaires and tests) as a mean to reduce staff turnover, and thus to more effective management of human resources. The practical part deals with the analysis, examination and comparison of selected psychological instruments avail-able by company Motiv P s.r.o., cut-e czech s.r.o., Assessment Systems s.r.o. and TCC Online s.r.o., on the basis of pre-defined crucial criteria and characteristics for the implementation of these instruments in a particular company in the selection of call center operators. The result of this thesis is recommendation of specific psychological assessment instruments that according to aims, purpose and needs of particular company would help to reduce turnover of employees.
Klíčová slova: psychological diagnostics; call centre; turnover; questionnaire; test; Selection of employees

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 5. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32167/podrobnosti

Soubory ke stažení

Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: