Etika v auditu. Audit a podvod

Název práce: Etika v auditu. Audit a podvod
Autor(ka) práce: Machač, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce popisuje etiku v profesi externího a interního auditu. Poskytuje ucelený přehled o etice, od jejích základních pojmů až po etiku ve společnostech. Pojednává o auditu, jeho historii, organizacích, zákonu Sarbanes -- Oxley a etických souvislostech auditorské profese. Věnuje se etickým kodexům externího a interního auditu, zákonu o auditorech a vybraným standardům interního auditu věnovaným etice. Práce ve své teoretické části čtenáře také seznamuje s tématem podvodu, jeho základy, podvody ve společnostech a auditu. Praktická část diplomové práce je zaměřena na konkrétní případy podvodů ve společnostech v souvislosti s (ne)etickým chováním jejich auditorů. Zabývá se historií a příčinami pádu auditorské společnosti Arthur Andersen. Neetické chování této společnosti ukazuje na příkladech podvodů jejích klientů, amerických společností Enron, WorldCom, Sunbeam a Waste Management. Práce se kromě toho zabývá nejnovějším podvodem ve společnosti Olympus a podílem jeho interního auditu. České prostředí zastupuje případ auditorské společnosti Deloitte.
Klíčová slova: audit; etika; podvod; Enron; Arthur Andersen
Název práce: Ethics in Audit. Audit and Fraud
Autor(ka) práce: Machač, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáček, Jiří
Oponenti práce: Tondlová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis describes ethics in the profession of external and internal audit. It provides comprehensive overview about ethics, from the basic definitions to business ethics. It deals with audit, its history, organisations, Sarbanes -- Oxley Act and ethical relations of audit profession. It is focused on codes of ethics, auditor act and some standards on internal audit related to ethics. Thesis in its theoretical part also speaks about fraud, its basics, frauds in corporations and audit. Practical part of thesis is focused on concrete fraud cases in relation with (un)ethical behaviour of auditors. It is concerned with history and reasons of fall of Arthur Andersen. It shows its unethical behaviour on fraud examples of its clients, american corporations Enron, WorldCom, Sunbeam and Waste Management. This thesis also describes one of the latest fraud in Olympus. Czech republic is represented by the case of Czech office of Deloitte.
Klíčová slova: Arthur Andersen; ethics; Enron; fraud; audit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2011
Datum podání práce: 8. 5. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34921/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: