Multilevel marketing

Název práce: Multilevel marketing
Autor(ka) práce: Křehlíková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Černá, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o Multilevel marketingu (dále MLM) jako podnikatelském odvětví. Cílem práce je zanalyzovat systém MLM ve společnosti Oriflame a potvrdit či vyvrátit, zda je úspěch v MLM závislý na době působení člověka v tomto podnikání, zda samotný úspěch v tomto podnikání závisí na typu a povaze člověka a jestli lze dosáhnout podnikáním v Oriflame finanční nezávislosti. Dále si práce klade za cíl zjistit veřejné mínění o systému MLM jako takovém. Veřejné mínění bude zjišťováno dotazníkovou formou. V teoretické části je popsán MLM jakožto součást přímého prodeje, jeho historie a současné trendy v MLM. Jsou uvedeny neetické a zakázané formy MLM. Práce se dále zaměřuje na motivování a nástroje úspěchu. Praktická část je věnována analýze MLM ve firmě Oriflame a průzkumu veřejného mínění o MLM. V závěru Bakalářské práce je shrnuta celková problematika a výsledky průzkumu veřejného mínění.
Klíčová slova: Oriflame; přímý prodej; network marketing; síťový marketing; multilevel marketing
Název práce: Multilevel marketing
Autor(ka) práce: Křehlíková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Horová, Olga
Oponenti práce: Černá, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor Thesis examines Multilevel marketing (abbreviated as 'MLM') as a business sector. The first aim of this study is to analyse the system of MLM within the company Oriflame and to measure to what extent the success of MLM is dependent on the duration of the seller's involvement in MLM and on the type of individual's character. Additionally, the thesis investigates whether it is possible to attain financial independence within Oriflame. The second goal is to find out what is the public opinion of the MLM system. To gather reliable information, a questionnaire was created and distributed. The theoretical part of this Thesis refers to MLM as a part of direct selling, analyzes its history and current trends. There are also non-ethical and prohibited systems. The Thesis is focused on motivation and tools of success. The practical part presents the analysis of MLM system in the company Oriflame and research of public opinion about MLM. At the end of this Bachelor Thesis whole issues and results of the public opinion of MLM system are summarized.
Klíčová slova: network marketing; direct selling; Oriflame; multilevel marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33846/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: