Finanční plánování v podniku

Název práce: Quantitative approach to short-term financial planning
Autor(ka) práce: Voráček, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this study is to certify the legitimacy of employing quantitative methods in the day-to-day business practice. The task is approached as a case study of a real-life financial planning process. I work with the financial data of POS Media Czech Republic (a media company providing point-of-sale advertising solutions). My intention is to simulate the projection of a pro forma income statement with the use of quantitative methods. More specifically, I am applying time series prediction techniques in order to forecast POS Media's sales. The goal is, first, to demonstrate that quantitative techniques can be handled even with limited statistical background and, second, to discuss the relevancy of the obtained results. In the methodical part of my thesis I deal with the theoretical aspects of financial planning. I further describe various methods of sales forecasting (qualitative vs. quantitative). Special emphasis is put on time series prediction methods. In the application part I provide a short description of POS Media and its business. I use time series decomposition techniques to predict POS Media's sales in 2012. Consequently, I outline the rest of the pro forma income statement.
Klíčová slova: time series decomposition; time series prediction; sales forecasting; pro forma income statement; quantitative methods; financial planning
Název práce: Finanční plánování v podniku
Autor(ka) práce: Voráček, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnilica, Jiří
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Náplní této práce je ověření opodstatněnosti kvantitativních metod v každodenní podnikové praxi. Úkol je pojatý jako případová studie plánovacího procesu ve společnosti POS Media (mediální společnost poskytující point-of-sale reklamní řešení), přičemž pracuji s reálnými finančními daty. Mým záměrem je simulace procesu tvorby výkazu plánované výsledovky za pomoci kvantitativních metod. Konkrétně pak aplikuji metody predikce časových řad s úmyslem odhadnout budoucí tržby společnosti. Celkově si ve své práci kladu dva cíle. Zaprvé hodlám demonstrovat, že uživateli kvantitativních metod mohou být i lidé s omezenou znalostí statistických disciplín. Zadruhé chci na základě obdržených výsledků diskutovat relevantnost užití kvantitativních metod při plánování. V metodické části mé práce se zabývám teoretickými aspekty finančního plánování. Popisuje zde různé metody prognózování tržeb (kvalitativní a kvantitativní), přičemž zvláštní důraz kladu na metody predikce časových řad. V aplikační části nejprve obecně popisuji společnost POS Media a obor, ve kterém společnost podniká. Dále se již plně věnuji plánování výsledovky pro rok 2012. Nejprve za pomoci dekompozice časových řad tvořím výhled tržeb. Tuto předpověď následně užívám jako východisko pro plánování vybraných nákladových položek.
Klíčová slova: dekompozice časových řad; kvantitativní metody; finanční plánování; predikce časových řad; předpověď tržeb

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33559/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: