Družstevní bankovnictví v České republice a Rakousku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Družstevní bankovnictví v České republice a Rakousku
Autor práce:
Král, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Schlossberger, Otakar
Osoba oponující práci:
Radová, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je tématika družstevního bankovnictví v České republice a Rakousku. Tento sektor je v českém bankovním systému tvořen družstevními záložnami a v Rakousku družstevními bankami. Práce se v teoretické části zaobírá vznikem a historickým vývojem těchto ústavů, zkoumá právní prostředí v obou zemích, kde neopomíjí vliv směrnic Evropské unie, a krátce charakterizuje rakouský bankovní trh s akcentem na fungování tamního dohledu. Praktická část práce analyzuje současný stav a roli institucí družstevního bankovnictví na českém a rakouském území a provádí srovnání v rámci jak družstevního sektoru, tak sektoru bank. Závěrem je provedeno krátké shrnutí a vyhodnocení nejpodstatnějších závěrů, kde důraz je kladen na komparaci mezi českým a rakouským družstevním bankovnictvím a jejich vzájemné odlišnosti.
Klíčová slova:
kampelička; úvěrní instituce; lidová banka; Raiffeisen; rakouský bankovní trh; Schulze-Delitzsch; družstevní banka; spořitelní a úvěrní družstvo; družstevní záložna; družstevní bankovnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 5. 2011
Datum podání práce:
30. 4. 2012
Datum obhajoby:
07.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31939_xkram81.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
27436_radova.pdf [174,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
31939_scho02.pdf [206,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31939/podrobnosti