Družstevní bankovnictví v České republice a Rakousku

Název práce: Družstevní bankovnictví v České republice a Rakousku
Autor(ka) práce: Král, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je tématika družstevního bankovnictví v České republice a Rakousku. Tento sektor je v českém bankovním systému tvořen družstevními záložnami a v Rakousku družstevními bankami. Práce se v teoretické části zaobírá vznikem a historickým vývojem těchto ústavů, zkoumá právní prostředí v obou zemích, kde neopomíjí vliv směrnic Evropské unie, a krátce charakterizuje rakouský bankovní trh s akcentem na fungování tamního dohledu. Praktická část práce analyzuje současný stav a roli institucí družstevního bankovnictví na českém a rakouském území a provádí srovnání v rámci jak družstevního sektoru, tak sektoru bank. Závěrem je provedeno krátké shrnutí a vyhodnocení nejpodstatnějších závěrů, kde důraz je kladen na komparaci mezi českým a rakouským družstevním bankovnictvím a jejich vzájemné odlišnosti.
Klíčová slova: kampelička; úvěrní instituce; lidová banka; Raiffeisen; rakouský bankovní trh; Schulze-Delitzsch; družstevní banka; spořitelní a úvěrní družstvo; družstevní záložna; družstevní bankovnictví
Název práce: Cooperative banking in the Czech Republic and Austria
Autor(ka) práce: Král, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Oponenti práce: Radová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this dissertation is a cooperative banking in the Czech Republic and Austria. This sector is in the Czech banking system made by credit unions and in Austria made by cooperative banks. Working with the theoretical part deals with the origin and historical development of these institutions, examines the legal environment in both countries, which does not neglect the influence of The European Union directives, and briefly describes the Austrian banking market with the accent on the functioning of the local supervisors. The practical part analyzes the current status and role of the cooperative banking institutions in the Czech and Austrian territory and compares the cooperative sector and banks sector. Finally, it made a brief summary and evaluation of the most important conclusions, where emphasis is placed on a comparison between the Czech and Austrian cooperative banking and their mutual differences.
Klíčová slova: credit institution; austrian banking market; Volksbank credit cooperative; Raiffeisen credit cooperative; Raiffeisen; cooperative bank; credit union; cooperative banking; Schulze-Delitzsch

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31939/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: