Porovnání založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Název práce: Porovnání založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
Autor(ka) práce: Fišer, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Kotoučová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V první části práce je obecně popsána společnost s ručením omezeným, výhody a nevýhody, které poskytuje svým společníkům, a je vysvětleno, proč je tento typ společnosti dlouhodobě nejoblíbenější podnikatelskou formou. Ve druhé části je představena akciová společnost, základní pojmy užívané v právu akciových společností a výhody a nevýhody, které svým akcionářům tento typ společnosti přináší. Těžiště práce leží ve třetí části, kde je popsán samotný proces založení obou typů společností a jejich následný zápis do obchodního rejstříku. Zvláštní důraz je věnován rozdílům a odlišnostem mezi oběma společnostmi, s nimiž se zakladatelé musí potýkat, zejména pokud jde o obsah zakladatelských dokumentů.
Klíčová slova: vznik společnosti; založení společnosti; akciová společnost; společnost s ručením omezeným
Název práce: Comparison of foundation and creation of a limited liability company and a joint stock company
Autor(ka) práce: Fišer, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kříž, Radim
Oponenti práce: Kotoučová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The first part of this thesis describes in general the limited liability company, the advantages and disadvantages it provides to its partners and it is explained why this company form is continuously the most popular business entity type. The second part of this paper introduces the joint stock company, basic terms used in joint stock company law and the advantages and disadvantages this company type provides to its shareholders. Crux of this thesis is in the third part, that describes the process of foundation of both company types and their subsequent enrolment in the companies register. Emphasis is placed on the differences between both company types that the partners and shareholders have to deal with, especially in regard to the content of the Memorandums of Associations of both companies.
Klíčová slova: limited liability company; creation of a company; foundation of a company; joint stock company

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2011
Datum podání práce: 14. 9. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31208/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: