Vizualni komunikace firmy a firemni styl

Název práce: Vizualni komunikace firmy a firemni styl
Autor(ka) práce: Bauerová, Marie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kočař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je na základě analýzy zhodnotit současný stav vizuální komunikace a firemního stylu firmy LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC s.r.o. a zjistit, zda je firemní styl spolu s vizuální komunikací v této firmě vhodně řešený a odhalit jejich slabá místa. Cílem je zjistit, jak veřejnost vnímá značku BIODERMA, jaký je názor na tuto značku i její konkurenci, jaká je znalost a povědomí o této značce a jak firma komunikuje, zejména vizuálně. Na základě výsledků z výzkumu, který byl uskutečněn metodou dotazování prostřednictvím on line dotazníku, navrhuji vhodná doporučení a řešení odhalených nedostatků. Kromě zkoumané firmy by měla má práce přinést užitek také ostatním firmám. Uvádím zde návod jak správně využít vizuální komunikaci, objasňuji její význam, jaké různé formy dnes existují, jaké jsou trendy, jak souvisí s firemním stylem, co je jednotný firemní styl a jakou úlohu v něm plní právě komunikace vizuální. Práce poskytuje ucelený pohled na problematiku vizuální komunikace firem a firemního stylu, tyto dva pojmy spolu úzce souvisí.
Klíčová slova: Corporate Design; Corporate Identity; firemní image; firemní styl; vizuální komunikace
Název práce: Visual communication of a company and Corporate Identity
Autor(ka) práce: Bauerová, Marie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Kočař, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of my thesis is to evaluate the current status of visual communication and Corporate Identity of LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC s.r.o. based on the analysis and to find out whether the Corporate Identity is together with visual communication of this company appropriately designed and to expose their weaknesses. The goal is to find out how the public perceives the brand "BIODERMA", what the opinion of the brand and its competitors is, what brand knowledge and awareness is and how the company communicates, especially visually. Based on the results of research, which were realized by method - polling via the online questionnaire, I propose the appropriate recommendations and the solution of discovered deficiencies. My thesis should be also benefit for other companies besides the company BIODERMA. I show a manual how correctly to use visual communication, I explain the meaning of visual communication, what kind of various forms exist today, what the trends are, how it relates to Corporate Identity and what Corporate Identity is. This thesis provides a consistent view on the problems of visual communication of companies and Corporate Identity, because these two terms are closely related.
Klíčová slova: Corporate Design; visual communication; company style; Image; Corporate Identity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 4. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 6. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31657/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: