Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu

Název práce: Analýza imigrační a integrační politiky ve Francii a Německu
Autor(ka) práce: Nováková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Smetanková, Daša
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se ve své hlavní části zaměřuje na analýzu a komparaci imigračních a integračních politik ve Francii a v Německu. Z časového hlediska se práce zabývá vývojem daných politik od konce 2. světové války do současnosti. Zkoumání přístupů jmenovaných států k imigraci a integraci je pojato formou obsahové analýzy a následné syntézy nastudovaných informací. Takto získané poznatky jsou poté porovnány pomocí historicko-komparativní metody. Součástí práce je rovněž charakteristika některých obecných pojmů a teoretických modelů přístupu k imigraci a integraci, které jsou pro danou problematiku klíčové.
Klíčová slova: společnost; politika; Německo; imigrace; Francie; multikulturalismus; integrace; asimilace
Název práce: The analysis of immigration and integration policies in France and Germany
Autor(ka) práce: Nováková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müller, Karel
Oponenti práce: Smetanková, Daša
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is, in its main part, focused on the analysis and the comparison of the immigration and integration policies in France and Germany. The work deals chronologically with the development of these policies since the end of the World War II to the present day. The study of the approaches of previously mentioned states of the immigration and the integration is dealt with the form of content analysis and consequential synthesis of staged information. The findings obtained are subsequently compared by using the historical-comparative method. The part of the thesis is also the characteristic of certain general concepts and theoretical models of approach to immigration and integration, which are the crucial issues.
Klíčová slova: multiculturalism; Germany; society; integration; immigration; assimilation; policy; France

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36168/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: