Cestovní ruch mikroregionu Blatensko

Název práce: Cestovní ruch mikroregionu Blatensko
Autor(ka) práce: Lukášová, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Machová, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je charakterizovat cestovní ruch mikroregionu Blatensko, především pak potenciál jeho území. V teoretické části jsou zahrnuty základní termíny dané problematiky a rovněž představena vlastní metoda použitá ke zhodnocení potenciálu území. Je zde dále podrobněji představen mikroregion Blatensko, jeho historie, významné osobnosti a pověsti. Praktická část se zaměřuje velmi detailně na nabídku Blatenska jako cílové destinace. V závěru práce je zhodnocen potenciál území a navržena doporučení pro efektivní podporu cestovního ruchu v mikroregionu. Cíl práce byl dosažen především analýzou získaných dat z odporných publikací týkajících se této problematiky, konzultací s odborníky a rovněž vytvořením vlastní metody pro zhodnocení potenciálu Blatenska. Bakalářská práce přispívá k odhalení nedostatků v oblasti cestovního ruchu mikroregionu a určuje možné oblasti pro další rozvoj. Proto je vhodným podkladem pro další studie potenciálu území a především pro vytvoření projektů a uskutečnění vhodných kroků ke zlepšení cestovního ruchu v mikroregionu Blatensko.
Klíčová slova: mikroregion Blatensko; potenciál území; cestovní ruch
Název práce: The tourism industry of the microregion Blatensko
Autor(ka) práce: Lukášová, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Valentová, Jana
Oponenti práce: Machová, Božena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor's thesis is to characterize the microregion Blatensko, especially the potential of its territory. The theoretical part includes the basic terms of the issue and presents the author's own method used for evaluation of the territorial potential. Futher the basic information, important personalities and legends of the microregion Blatensko are presented. The practical part is focused in detail on offer of Blatensko as a final destination. In conclusion the potential is evaluated and suggestions for effective support for tourism development are given. The aim was achieved by analysis of data obtained from the professional publications concerning this issue, consultations with experts as well as creating own method for evaluation of the Blatensko area. The bachelor thesis contributes to reveal shortcomings in the field of the tourism industry and determines potential areas for development. Therefore, it is a suitable basis for further studies of the potential and especially for creating projects and implementation of appropriate measures to improve the tourism development in the microregion Blatensko.
Klíčová slova: territorial potential; microregion Blatensko; tourism industry

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2012
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35665/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: