Euroskepticismus českých a slovenských politických stran na pozadí současné dluhové krize

Název práce: Euroskepticismus českých a slovenských politických stran na pozadí současné dluhové krize
Autor(ka) práce: Pulkrábková, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce mapuje a porovnává dosavadní projevy euroskepticismu politických elit a občanů České a Slovenské republiky se zaměřím na určité milníky. Text práce je rozdělen do tří kapitol. První kapitola se věnuje koncepčním přístupům, které se zabývají postoji politických stran k EU a evropské integraci. V druhé kapitole jsou politické strany zařazeny pomocí typologie Petra Kanioka do škály europeanistů, eurogovernmentalistů, nebo euroskeptiků. Poslední kapitola se zaobírá důvody, které politické strany k zaujmutí negativního postoje k integraci vedou, zda jsou to důvody ideologické, nebo takticko-strategické. Cílem práce je zjistit, zda země přistupují k evropské integraci obdobně a zda projevy stranického euroskepticismu vysvětlují ideové, nebo takticko-strategické důvody.
Klíčová slova: typologie Petra Kanioka; dluhová krize; Slovenská republika; Česká reublika; euroskepticismus
Název práce: Thesis discussing Euroscepticism within Czech and Slovak political parties within the current economic climate
Autor(ka) práce: Pulkrábková, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Vymětal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this Bachelor Thesis is to describe and compare the current manifestations of Euroscepticism within the political elites and the citizens of the Czech and Slovak Republic, with specific regard to important milestones of European integration. The text is divided into three chapters. The first chapter focuses on conceptual approaches, which analyze the attitudes of political parties towards the EU and European integration. The second chapter discusses the classification of the various political parties, grouping them according to Petr Kanioks scale system of either euroscepticism, eurogovernmentalism or europeanists. The final chapter concentrates on the reasons which led political parties to uphold a negative stance towards integration, due to either ideological, or tactical-strategic grounds. The objective of the Thesis is to find out how similarly the Czech and Slovak Republics see European integration, and whether euroscepticism explains an ideological, or tactical-strategic stance.
Klíčová slova: Petr Kanioks scale system; Slovak Republic; Czech Republic; euroscepticism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35830/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: