Autorskoprávní aspekty postavení a činnosti kapel a organizátorů hudebních produkcí

Název práce: Autorskoprávní aspekty postavení a činnosti kapel a organizátorů hudebních produkcí
Autor(ka) práce: Machuta, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Patočka, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá autorskoprávními otázkami týkajícími se kapel, organizátorů hudebních produkcí a kolektivních správců práv. Rozebírá každý z těchto subjektů zvlášť i jejich vzájemné vztahy. Cílem této práce je zhodnotit, zda současný autorský zákon dostatečně upravuje autorskoprávní postavení kapel, organizátorů hudebních produkcí a kolektivních správců práv, a také jejich vzájemné právní vztahy. Hlavním zdrojem informací práce je metoda kvalitativního výzkumu ve formě rozhovorů s hudebníky a ostatními představiteli hudebního průmyslu a dlouhodobého působení autora práce v této komunitě. Práce pojednává i o právech souvisejících s právem autorským a zabývá se přijetím novely směrnice prodlužující ochranu těchto práv.
Klíčová slova: Autorské právo; Výkonný umělec; Kolektivní správce práv; Organizátor hudební produkce; Kapela
Název práce: Copyright questions related to the position and activity of bands and organisers of musical performances
Autor(ka) práce: Machuta, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Patočka, Radim
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with copyright questions related to bands, organisers of musical performances and collective rights managers. It analyses every subject separately as well as their mutual relations. The aim of this thesis is to assess whether the contemporary Copyright Act provides for the copyright position of bands, organisers of musical performances and collective rights managers sufficiently, and also for their mutual judicial relations. The main source of information is the qualitative research method in the form of interviews with musicians and other representatives of music industry and the longterm author's activity in this branch. The work also discusses the certain related rights to the copyright and deals with the admission of the amendment of the directive prolonging the protection of these rights.
Klíčová slova: Band; Copyright; Performer; Collective rights manager; Organiser of musical performance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33988/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: