Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Liberecký kraj

Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Liberecký kraj
Autor(ka) práce: Voláková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Cílem práce je zhodnotit současný stav udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji a současně ověřit, zda kraj vyvíjí dostatečné aktivity na jeho podporu. Teoretická část je zaměřená na vymezení pojmu udržitelný rozvoj, je zde vysvětlena jeho podstata a principy, na kterých je založen. Popsána je i role významných mezinárodních organizací. Praktická část se již zabývá charakteristikou Libereckého kraje. Podstatnou část práce tvoří analýza nabídky šetrných forem cestovního ruchu, zhodnocení na základě vybraných indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu a na základě dotazníkového šetření mezi pracovníky krajského úřadu, účastníky cestovního ruchu, rezidenty a podnikateli v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Klíčová slova: ekoturismus; šetrné formy cestovního ruchu; udržitelný rozvoj cestovního ruchu; Liberecký kraj; indikátory
Název práce: Sustainable tourism development in the chosen destination - Liberec Region
Autor(ka) práce: Voláková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Kondrashov, Alexey
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is concerned with the sustainable tourism development theme. Its goal is to evaluate the current situation of sustainable tourism development in the Liberec Region and also to verify that the region develops adequate activities for its support. The theoretical part is focused on defining the concept of sustainable development, it is focused on description of its essence and its principles. The role of important international organizations is described as well. The practical part is concerned with the characteristics of the Liberec Region. A substantial part of the thesis consists of analysis of offer - environmentally friendly forms of tourism, evaluation based on the chosen indicators of sustainable tourism and questionnaire research in four different groups: Regional authority, tourists and visitors, residents and tourism entrepreneurs in Liberec Region.
Klíčová slova: Liberec Region; ecotourism; sustainable tourism development; indicators for sustainable tourism; environmentally friendly forms of tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 8. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32677/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: