Transparentnost přidělování grantů v obcích České republiky

Název práce: Transparentnost přidělování grantů v obcích České republiky
Autor(ka) práce: Vlčková, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Osersová, Marta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přidělováním grantů ve vybraných obcích České republiky. Cílem je zjistit, jakým způsobem a podle jakých kritérií, rozhodují úředníci či političtí zástupci v komisích, radách a zastupitelstvech o rozdělení peněžních prostředků na grantové programy, které vyhlašují obce ve své samostatné působnosti. Výzkum byl proveden v konkrétních 10 obcích. Pro primární sběr dat byla využita metoda standardizovaného rozhovoru s příslušnými zaměstnanci úřadu zainteresovaných do grantové problematiky. Pro sekundární získání dat byla použita metoda desk research. Ve výzkumné části práce bude testovaná hypotéza, že grantové programy v obcích jsou nastaveny zcela transparentně. Mezi zkoumanými proměnnými budou cíle grantu, požadavky k získání grantu, kdo tvoří granty, kdo o nich rozhoduje, komu jsou přidělovány, do jaké výše jsou hrazeny, kontrola čerpání peněžních prostředků a zveřejňování grantových projektů.
Klíčová slova: transparentnost; veřejné finance; grant
Název práce: Transparency of grant policy in towns of Czech Republic
Autor(ka) práce: Vlčková, Gabriela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Osersová, Marta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The (Master's) Thesis deals with the process of awarding the grants to the municipalities. The main emphasis of the Thesis is put on the following questions: who (political representatives in particular committees, councils and local authorities, or clerks), under which standards and in what way decides about the funds distribution. The research will be made in chosen municipalities. There will be given certain standards that will serve as a base for the research analysis of the transparency of the process of awarding the grants. In the primary phase, the data will be collected by the means of standardized interview of particular municipal employees concerned with grant policy. The secondary phase of the research will be based on desk research method. The research will challenge the hypothesis that the grant programmes in municipalities are transparent. Among the analyzed variables, there are objectives of the grant, requirements for awarding of the grant, authors of the grants, people responsible for awarding of the grants, grant beneficiaries, the amount of contributions, supervision over funds distribution and release of the grants.
Klíčová slova: public finances; transparency; grant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2011
Datum podání práce: 3. 8. 2011
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31922/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: