Devizový trh a příčiny jeho nestability (na základě analýzy ve vybraných zemích)

Název práce: Devizový trh a příčiny jeho nestability (na základě analýzy ve vybraných zemích)
Autor(ka) práce: Derner, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: KUNZ, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce je zhodnotit hlavní příčiny nestabilit devizového trhu ve vybraných zemích. První část práce je věnována shrnutí základních teoretických poznatků o devizovém trhu, jeho organizaci, subjektech a operacích určených k zajištění proti kurzovému riziku. Druhá část práce se zaměřuje na systémy měnového kurzu. Třetí kapitola je zaměřena na vybrané ekonomiky, které jsou zahrnuty do závěrečné analýzy. V analytické části je věnována pozornost vývoji obratu na devizovém trhu vybraných zemí z hlediska charakteru prováděných operací, obchodovaných měn a subjektů. Komparace dynamiky a struktury obratu devizového trhu ve vybraných zemích přihlíží k systému uplatňovaného měnového kurzu. Pro samotnou analýzu provedenou za období 2002 -- 2011 bylo vybráno Švédsko, Dánsko, Maďarsko a Bulharsko.
Klíčová slova: systém měnového kurzu; příčiny nestabilit; devizový trh
Název práce: The foreign exchange market and the causes of its instability based on the analysis in selected countries
Autor(ka) práce: Derner, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Durčáková, Jaroslava
Oponenti práce: KUNZ, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this thesis is to evaluate the main causes of instability in the foreign exchange market in selected countries. The first part is devoted to a summary of the basic theoretical knowledge about the foreign exchange market, its organization and operations of entities intended to hedge against exchange rate risk. The second part focuses on the exchange rate systems. The third chapter focuses on chosen economies, which are included in the final analysis. The main point of the analytical part is focused on the development of turnover on the foreign exchange market in selected countries in terms of the nature of the operations, currency and traded entities. The comparison of the dynamics and structure of the foreign exchange market turnover in selected countries, the system takes into account the applicable exchange rate. Sweden, Denmark, Hungary and Bulgaria were chosen for the analysis, performed during the period 2002 - 2011
Klíčová slova: exchange rate system; foreign exchange market; causes of instabilities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2011
Datum podání práce: 21. 5. 2011
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: