Analýza využití aplikačního software v maloobchodě v prostředí Microsoft Dynamics AX 2009

Název práce: Analýza využití aplikačního software v maloobchodě v prostředí Microsoft Dynamics AX 2009
Autor(ka) práce: Svata, Bohuslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Luks, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem využití ERP systému MS Dynamics AX 2009 v maloobchodním prostředí. Jejím hlavním cílem je vytvoření analýzy vyhodnocující vhodnost nasazení MS Dynamics AX v maloobchodním podniku. Tento cíl je realizován splněním tří hlavních kroků. Prvním krokem je představení a analýza klíčových podnikových procesů v maloobchodě. To zahrnuje všeobecné teoretické seznámení s obecným procesem a následné uvedení typických potřeb a požadavků retailového podniku. Druhým krokem je analýza funkcionality nabízené produktem MS Dynamics AX a identifikace jeho nedostatků s ohledem na použitelnost v maloobchodě. Třetím krokem je vytvoření návrhu řešení požadavků, které nepokrývá funkcionalita MS Dynamics AX. Přínosem práce je seznámení čtenáře s běžnými požadavky a potřebami maloobchodního podniku ve vybraném segmentu. Dále praktická ukázka toho, jak jsou klíčové maloobchodní procesy podporovány v MS Dynamics AX. Posledním zmíněným přínosem je vytvoření návrhu řešení identifikovaných nedostatků pomocí programových úprav MS Dynamics AX. Struktura práce se odvíjí od klíčových procesů maloobchodu a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Kapitoly obou částí jsou řazeny podle procesů životního cyklu položky, tedy na nákup, logistiku a prodej. Praktická část se navíc věnuje produkt managementu.
Klíčová slova: ERP; MS Dynamics AX; Axapta; maloobchod; Point of sale; retail; POS
Název práce: Analysis of MS Dynamics AX 2009 usability in retail
Autor(ka) práce: Svata, Bohuslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Luks, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theme of this thesis is utilization of ERP system MS Dynamics AX 2009 in retail environment. Its main goal is to create analysis that will evaluate suitability of MS Dynamics AX implementation in retail business. This goal is realized by achieving three steps. First step is introduction and analysis of retail business processes. This includes introduction of general process in theory followed by description of typical needs and requirements of retail enterprise. Second step is analysis of functionality offered by MS Dynamics AX and identification of its deficiencies in terms of usability in retail. Third step is creation of solution proposal for requirements that are not covered by MS Dynamics AX functionality. Contribution of this thesis is introduction of common needs and requirements of retail enterprise in chosen business segment. Also practical demonstration of how are key business processes supported by MS Dynamics AX. At last added value is also in creating a solution proposal, which will solve identified deficiencies by means of program customization. Structure of thesis is based on key business processes of retail and it's divided to theoretical and practical part. Chapters of each part are sorted into order of product life cycle, which is purchase, logistics and sales. Practical part also deals with product management.
Klíčová slova: POS; Point of sale; MS Dynamics AX; Axapta; ERP; retail

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28959/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: