Využití metody input-output analýzy na mikroekonomické úrovni

Název práce: Využití metody input-output analýzy na mikroekonomické úrovni
Autor(ka) práce: Šafr, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití input-output analýzy pro modelování dopadů regulace. První část práce je zaměřena na výklad odvození IO modelů. Dále je navržen vlastní způsob začlenění regulace do rámce input-output teorie, na což navazuje případová studie podniku Teplárna Strakonice a.s., jež ilustruje problematiku regulací při plánovaném zdražení emisních poplatků a uhlí. Výsledky této studie pak ukazují, že úprava IO modelu s přidanou regulační maticí aplikovaná na tento konkrétní podnik predikuje oproti běžně užívaným regulačním modelům nižší dopady zdražení na cenu tepla.
Klíčová slova: input-output modely; input-output teorie; mikroekonomie; regulace; input-output analýza; hodnocení dopadů regulace
Název práce: Use of Input-Output analysis on the microeconomic level
Autor(ka) práce: Šafr, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Potužák, Pavel
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis considers possibility of using IO analysis for modelling of regulatory impact. First it is focused on explanation of deriving IO models. Then the way of integrating regulation into IO theory paradigm is suggested and it is used in case study of Teplárna Strakonice a.s.( Heating plant Strakonice) which ilustrates the problem of regulation with planned price increase of emission charge and coal. Results show that modified IO model with regulatory matrix applied on this particular company predicts lower impact of price increasing than other commonly used regulatory models.
Klíčová slova: regulation; regulatory impact assessment; input-output models; input-output analysis; input-output theory; microeconomics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 2. 2012
Datum podání práce: 10. 6. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36434/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: