Zpracování šablon pro open-source eshop řešení - PrestaShop a podnikatelský plán pro jejich distribuci

Název práce: Spracovanie šablón pre open-source eshop riešenie - Prestashop a podnikateľský plán pre ich distribúciu
Autor(ka) práce: Staš, Andrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Žamberský, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca nadväzuje na web Prestastyle.com, ktorý som založil v prvej polovici roka 2010. Spočiatku sa jednalo o nekomerčný projekt, kde mohli užívatelia nájsť voľne dostupnú šablónu pre Prestashop - open-source riešenie pre prevádzku internetového obchodu. Tú bolo možné jednoducho stiahnuť, aplikovať na svoj eshop a tým zmeniť jeho vzhľad. Z osobných dôvodov som sa po čase projektu prestal venovať a práve vďaka tejto diplomovej práci chcem znova obnoviť svoj pôvodný zámer. Teraz však budem poskytovať i platené šablóny a moduly, ktoré budú kvalitou prevyšovať konkurenciu a užívateľ za svoje peniaze získa hodnotný produkt. V práci popisujem kompletný proces prestavby projektu Prestastyle.com - stanovujem si ciele, analyzujem požiadavky, definujem svojich užívateľov. Následne predstavujem svoj podnikateľský plán, v ktorom hodnotím konkurečné weby a popisujem svoje konkurenčné výhody. Dostávam sa k návrhu svojho technického riešenia a napokon až po samotnú realizáciu. Nachádzajú sa tu rôzne postrehy a riešenia problémov, na ktoré som počas vývoja narazil. V závere popisujem testovanie webu a šablón, analyzujem výstupné data z chovania užívateľov a porovnávam ich so stanoveným cieľmi. Hodnotím konečné výsledky a prínos projektu.
Klíčová slova: prestashop; e-commerce; šablóny
Název práce: Zpracování šablon pro open-source eshop řešení - PrestaShop a podnikatelský plán pro jejich distribuci
Autor(ka) práce: Staš, Andrej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Žamberský, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce navazuje na web Prestastyle.com, který jsem založil v první polovině roku 2010. Zpočátku se jednalo o nekomerční projekt, kde mohli uživatelé najít volně dostupnou šablonu pro PrestaShop - open-source řešení pro provoz internetového obchodu. Tu bylo možné jednoduše stáhnout, aplikovat na svůj eshop a tím změnit jeho vzhled. Z osobních důvodů jsem se po čase projektu přestal věnovat a právě díky této diplomové práci chci znovu obnovit svůj původní záměr. Teď však budu poskytovat i placené šablony a moduly, které budou kvalitou převyšovat konkurenci a uživatel za své peníze získá hodnotný produkt. V práci popisuji kompletní proces přestavby projektu Prestastyle.com - stanovuji si cíle, analyzuji požadavky, definuji svých uživatelů. Následně představuji svůj podnikatelský plán, ve kterém hodnotím konkurečné weby a popisuji své konkurenční výhody. Dostávám se k návrhu svého technického řešení a nakonec až po samotnou realizaci. Nacházejí se zde různé postřehy a řešení problémů, na které jsem během vývoje narazil. V závěru popisuji testování webu a šablon, analyzuji výstupní data z chování uživatelů a porovnávám je se stanoveným cíli. Hodnotím konečné výsledky a přínos projektu.
Klíčová slova: šablona; e-commerce; prestashop
Název práce: Creating of themes for an open-source eshop solution - Pretashop and a business plan for their distribution
Autor(ka) práce: Staš, Andrej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Žamberský, Martin
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The diploma thesis is based on the web Prestastyle.com that was founded in the first half of 2010. Initially it was a non-commercial project where users could find one free Prestashop theme that was ready for download and might be applied for eshop. (Prestashop is open-source solution for eshops) Due to personal reasons I stopped to build the project after short time. By this work I want to continue in the original intention. However, there should be more than just free themes. I want to offer also paid themes and modules of high quality so the users get valuable products. I describe the complete process of reconstruction of Prestastyle project -- setting the goals, analyzing of requirements, defining of users. As well, I present my business plan, which includes also a description of competitive sites and shows my advantages. Then I get to the technical solution and the realisation. There are variety of insights to problems I encoutered during the development. At the end I describe testing of the project and themes, I analyze results and compare them with the set objectives. I evaluate the final results and benefits of the work.
Klíčová slova: themes; prestashop; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35413/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: