Finanční analýza podniků následně procházejících konkurzem

Název práce: Finanční analýza podniků následně procházejících konkurzem
Autor(ka) práce: Bezuchová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Bokšová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma "Finanční analýza podniků následně procházejících konkurzem" se zabývá problematikou úpadku dlužníka. Analyzuje situací, kdy se podnik dostává do finanční tísně a rozebírá ukazatele finanční analýzy, které nejlépe znázorňují finanční situaci podniku a blížící se úpadek. Dále pokračuje samotným úpadkem dlužníka a konkurzem, přičemž tyto dvě části řeší jak z právního, tak z účetního pohledu. Obě části jsou doplněny o krátké názorné příklady, které by měly pomoci objasnit vzniklé problémy. V aplikační části byly vybrány tři podniky, které se v současné době nacházejí v konkurzním řízení. U těchto byly aplikovány vybrané ukazatele z první kapitoly a popsána jednotlivá konkurzní řízení.
Klíčová slova: Věřitel; Ukazatele finanční tísně; Insolvenční řízení; Úpadek
Název práce: Financial Analysis of companies undergoing bankruptcy later
Autor(ka) práce: Bezuchová, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Bokšová, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work "Financial Analysis of companies undergoing bankruptcy later" deals with the issue of bankruptcy debtor. It analyzes the situation where the company gets into financial distress and financial analysis examines indicators that best represent the financial situation and the impending decline. It continous with bankruptcy and insolvency of the debtor, and these two parts solves from both a legal and from an accounting perspective. Both parts are supplemented by short illustrative examples, which should help clarify emerging issues. In the practical part a three companies were selected, which are currently in bankruptcy proceedings. In these were applied selected indicators from the first chapter and last part describes various bankruptcy proceedings.
Klíčová slova: Insolvency proceedings; Creditor; Indicators of financial distress; Decline

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2011
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35213/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: