Finančná analýza spoločnosti Mlékárna Tatra Hlinsko s.r.o. - Zhodnotenie pripravenosti na fúziu

Název práce: Finančná analýza spoločnosti Mlékárna Tatra Hlinsko s.r.o. - Zhodnotenie pripravenosti na fúziu
Autor(ka) práce: Bednárová, Ľudmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť pripravenosť podniku Mlékárna Hlinsko s. r. o. na fúziu z pohľadu jeho finančného zdravia. Spoločnosť Mlékárna Hlinsko s. r. o. sme si zvolili z dôvodu kolísavého vývoja trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami v posledných rokoch, ktoré firma dokázala ustáť. Diplomová práca je rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť je venovaná samotnej spoločnosti Mlékárna Hlinsko s. r. o., kde je priblížený predmet podnikania, profil a história spoločnosti, ako aj jej organizačná štruktúra. Ďalšia časť práce je zameraná na konkrétnu aplikáciu finančnej analýzy vo firme Mlékárna Hlinsko s. r. o. V časti strategická analýza sme definovali makro a mikro prostredie, ktoré podniky z mliekarenského odvetvia obklopuje, spracovali sme Porterovú, SWOT analýzu a analýzu konkurencieschopnosti podniku. Následné vypracovanie finančného plánu a stanovenie generátorov hodnoty bolo založené na prognóze tržieb, prostredníctvom vymedzenia relevantného trhu. Následne sme ohodnotili podnik na základe účtovnej metódy ako aj dvojfázového modelu a zároveň sme porovnali výsledky metód. V záverečnej časti sme zhrnuli výsledky finančnej analýzy a priblížili podmienky, za ktorých podnik fúzoval. Na záver môžeme konštatovať, že spoločnosť sa stala vhodným objektom pre vstup strategického partnera, najmä tým, že sa dokázala dobre vyrovnať s negatívnymi dopadmi krízy, dosiahla slušný hospodársky výsledok, udržala si likviditu a plnila všetky záväzky.
Klíčová slova: ocenenie podniku; strategická analýza; finančná analýza
Název práce: Finančná analýza spoločnosti Mlékárna Tatra Hlinsko s.r.o. - Zhodnotenie pripravenosti na fúziu
Autor(ka) práce: Bednárová, Ľudmila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit připravenost podniku Mlékárna Hlinsko s. r. o. na fúzi z pohledu jeho finančního zdraví. Společnost Mlékárna Hlinsko s. r. o. jsme si zvolili z důvodu kolísavého vývoje trhu s mlékem a mléčnými výrobky v posledních letech, které firma dokázala ustát. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována samotné společnosti Mlékárna Hlinsko s. r. o., kde je přiblížen předmět podnikání, profil a historie společnosti, jakož i její organizační struktura. Další část práce je zaměřena na konkrétní aplikaci finanční analýzy ve firmě Mlékárna Hlinsko s. r. o. V části strategická analýza jsme definovali makro a mikro prostředí, které podniky z odvětví mléka obklopuje, zpracovali jsme Porterová, SWOT analýzu a analýzu konkurenceschopnosti podniku. Následné vypracování finančního plánu a stanovení generátorů hodnoty bylo založeno na prognóze tržeb, prostřednictvím vymezení relevantního trhu. Následně jsme ohodnotili podnik na základě účetní metody i dvoufázového modelu a zároveň jsme porovnali výsledky metod. V závěrečné části jsme shrnuli výsledky finanční analýzy a přiblížili podmínky, za kterých podnik fúzoval. Na závěr můžeme konstatovat, že společnost se stala vhodným objektem pro vstup strategického partnera, zejména tím, že se dokázala dobře vyrovnat s negativními dopady krize, dosáhla slušný hospodářský výsledek, udržela si likviditu a plnila všechny závazky.
Klíčová slova: ocenění podniku; strategická analýza; finanční analýza
Název práce: Financial analysis of company Mlékárna Hlinsko s.r.o. - readiness for a merger
Autor(ka) práce: Bednárová, Ľudmila
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Drozen, František
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to evaluate the readiness of the enterprise Mlékárna Hlinsko s.r.o. for a merger, in terms of its financial health. Mlékárna Hlinsko s.r.o. was chosen because of her outstanding ability to deal with fluctuating market trends of dairy products in recent years. The thesis is divided into several parts. The first part is devoted to the overview of the companies' scope of business, profile and history, as well as its organizational structure. Another section focuses on the specific application of the financial analysis of Mlékárna Hlinsko s.r.o. In the strategic analysis, we define the macro and micro environment that is common for the dairy sector; we processed Porter, SWOT analysis and the analysis of competitiveness. Subsequent part contains the financial plan and mainly focuses on determining of the value generators. It was based on forecasted sales through defining the relevant market. Consequently, we evaluated the company using the accounting method and the two-phase model; we also compared the results of methods. In the final section, we summarized the results of the analysis and specified the conditions under which the merger has been happening. Finally, we can conclude that the company has become a suitable object for a merger with strategic partner. It has been able to cope with negative impacts of the crisis, achieved good economic results, maintain liquidity and fulfill all obligations.
Klíčová slova: evaluation ; strategic analysis; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34773/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: