Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu

Název práce: Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu
Autor(ka) práce: Soukupová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Fišerová, Marie
Oponenti práce: Otrusinová, Zlatuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá rozborem tematického celku o majetku podniku a o rozvaze v prvním koncentrickém okruhu. V teoretické části je nastíněna samotná výuka účetnictví, což znamená legislativa, ze které výuka předmětu vychází, organizace výuky, uspořádání učiva, didaktická technika a v neposlední řadě také didaktické metody a zásady. Praktická část, je věnována samotnému didaktickému rozboru daného celku, tzn., že je zde navrženo, jakým způsobem by měl vyučující ve vyučovacím procesu postupovat při výkladu o majetku podniku a o rozvaze a jaké příklady by měl žákům předkládat. Poslední, výzkumná část je zaměřena na výuku účetnictví v praxi, kdy vyučující měli zodpovědět otázky týkající se daného tematického celku. Z odpovědí se můžeme dozvědět, jaké využívají vyučovací metody, didaktickou techniku, jaké příklady při výuce preferují atd. Z této části by mělo vyplynout, zda se navržené didaktické zpracování shoduje s výukou v praxi. Cílem celé práce je poskytnout takový didaktický rozbor, který by byl co nejjasnější a nejsrozumitelnější pro žáky, kteří se s tímto předmětem setkávají poprvé.
Klíčová slova: majetek podniku; změny rozvahových stavů; rozvaha; pasiva; aktiva; zdroje financování majetku
Název práce: Pragmatic and didactic analysis of the topic of balance sheet in the first concentric circle
Autor(ka) práce: Soukupová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Fišerová, Marie
Oponenti práce: Otrusinová, Zlatuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The present bachelor thesis focuses on the topic of company property and balance sheet in the first concentric circle. The theoretical part introduces the methods of teaching accounting, i.e. the legislative on which the methods are based - curriculum, didactic techniques as well as didactic rules. The practical part is devoted to the didactic analysis as such. Particular methods the teacher should use in the process of teaching company property and balance sheet are suggested and specific examples the teacher should introduce are presented. The final research part is focused on real life teaching accounting. Teachers were asked to answer questions related to the topic. The provided answers show which methods the teachers prefer, which techniques they employ and what kind of examples they consider useful. This part of the thesis examines whether the suggested didactic procedure coincides with the actual practice. The main aim of the thesis is to provide a didactic analysis that would be clear and understandable for those students who are encountering this topic for the first time.
Klíčová slova: balance sheet; changes in balance sheet conditions; liabilities; company property; assets; financial sources of property

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 6. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: