Finanční majetek v komerčních pojišťovnách v ČR

Název práce: Finanční majetek v komerčních pojišťovnách v ČR
Autor(ka) práce: Jelínková, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finančním majetkem v komerčních pojišťovnách v České republice. Vymezuje finanční majetek v komerčních pojišťovnách v České republice, popisuje finanční majetek jako součást finančního umístění a definuje specifika vykazování, prvotní ocenění a ocenění k datu účetní závěrky finančního majetku podle české úpravy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Práce popisuje a kriticky hodnotí oceňování finančního majetku k rozvahovému dni v komerčních pojišťovnách v ČR.
Klíčová slova: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS); finanční umístění; finannční majetek; pojišťovna
Název práce: Financial assets of commercial insurance companies in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Jelínková, Eliška
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The graduation thesis deals with financial assets in commercial insurance companies in the Czech Republic. The theisis defines financial assets in commercial insurance companies in the Czech Republic, describes financial assets as a part of financial invesments and defines specific reporting, initial valuation and appreciation of the balance sheet day. Czech legal regulations are compared with International Financial Reporting Standards regulations. The graduation thesis decsribes and critically assesses the valuation of financial assets on the balance sheet day in the commercial insurance companies in the Czech Republic.
Klíčová slova: International Financial Reportig Standards; insurance company; financial investments; financial assets

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34598/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: