Procesy rozhodování o investicích do podnikové informatiky

Název práce: Procesy rozhodování o investicích do podnikové informatiky
Autor(ka) práce: Matoušek, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Seget, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na procesy rozhodování o investicích do podnikové informatiky. Hlavním cílem práce je podání uceleného obrazu efektivních investic a následné rozšíření o analýzu možnosti využití služeb konzultantské společnosti při rozhodování o investicích do podnikové informatiky. Čtenář je postupně seznámen s hlavními oblastmi investičního rozhodování a plánování. Značná pozornost je věnována tématu informační strategie, nákladům a efektům podnikové informatiky. Dále jsou podrobně analyzovány a vyhodnoceny metody rozhodování o investici. Následně jsou představeny modelové procesy, které jsou pro investice do podnikové informatiky typické. V analytické části jsou představeny možnosti využití služeb externích specialistů. Výhody a principy spolupráce mezi zákazníkem a konzultantskou společností jsou ilustrovány na podrobné analýze procesů poradenské společnosti Logio s.r.o., ve které autor diplomové práce působil jako stážista. Mnohé závěry lze bezprostředně aplikovat v praxi. Práce může být přínosná pro organizace zvažující investice do podnikové informatiky a především pro vedení těch podniků, které zvažují využití služeb poradenských společností.
Klíčová slova: IT náklady; Investice do IT; IT strategie; Výběrové řízení; Procesní analýza; Konzultantské společnosti v IT; Rozhodování o investici; IT efekty
Název práce: Decision-making on IT Investment
Autor(ka) práce: Matoušek, Dominik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Seget, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the decision-making on IT investment. The main aim of this work is to present the comprehensive picture of the efficient investing which is further extended by the analysis of possibility of using the services of consulting company when deciding on investments in enterprise informatics. The reader is acquainted with the main areas of investment decision-making and planning. Attention is devoted to the topic of information strategy, costs and effects of enterprise IT. The thesis further continues with the detailed analysis and evaluation of methods of investment decision-making. Subsequently, the model processes typical for enterprise informatics are introduced. The analytical part presents the possibility of using services of external specialists. The advantages and principles of cooperation between the customer and consulting firm are illustrated on a detailed analysis of the processes of Logio Ltd., which is consulting firm where author of the thesis worked as an intern. Many conclusions can be immediately applied in practice. The work can be beneficial for organizations considering investments in enterprise informatics and especially for those managements of corporations that are contemplating the utilisation of consulting companies.
Klíčová slova: Tender; Process Analysis; IT Consulting; Decision-making on IT Investment; IT Effects; IT Costs; Information Technology Investment; IT Strategy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34900/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: