Economic Security: Modern Transformation Processes and Their Impact on Society (Case of Russia)

Název práce: Economic Security: modern transformation processes and their impact on society (case of Russia)
Autor(ka) práce: Tarasov, Vadim
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The modern globalizing world is being shaped by transformational processes that permeate through all the spheres of society life. The struggle for limited resources have never been removed from the agenda of the leading economic powers. At the same time, their methods have been taking a different shape: the times of military confrontations have yielded to the era informational, geopolitical and geoeconomic wars. These phenomena determine the trends of world economy development and actualize the problem of protecting national economic interests. This study was conducted in order to analyze modern transformational processes and strategic mechanisms of providing national economic security aimed at sustainable development of society. It was shown that the processes occurring in society should be analyzed through a "civilizational prism". From that perspective culture is seen as the holding element of the informational matrix, representing a medium through which a society can be governed. The paper reconsiders the idea of economic security from conceptual viewpoint, based on reproduction approach, theory of conflicts management and modeling methods of game theory. Besides, in order to achieve compatibility of various economic security indicators, novel mathematical models were used, allowing for a comprehensive analysis. The results of applying the mathematical models in regard to the economic security of Russia demonstrated, that despite some particular positive shifts (mainly in financial sphere), the country is still facing many internal and external threats. A new Russian strategy of long-term socio-economic development is intended to improve the situation. It is aimed to solve three crucial problems, which are the creation of equal opportunities for people, encouraging innovative behavior and a considerable enhancement of economy efficiency.
Klíčová slova: global transformational processes; World Economic Order; indicators of economic security; national economic security of Russia
Název práce: Economic Security: Modern Transformation Processes and Their Impact on Society (Case of Russia)
Autor(ka) práce: Tarasov, Vadim
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Moderní globalizovaný svět je utvářen transformačními procesy, které prostupují všemi sférami života společnosti. Boj o omezené zdroje nikdy byl odstraněn z programu vedoucích hospodářských mocností. ZároveŇ jejich metody měly za následek, že doby vojenské konfrontace ustoupily éře informační, geopolitických a geoekonomických válek. Tyto jevy určují trendy světového hospodářského vývoje a aktuálního problému ochrany národních hospodářských zájmů. Tato studie má za cíl analyzovat moderní transformační procesy a strategické mechanismy pro zajištění národního ekonomického zabezpečení zaměřeného na udržitelný rozvoj společnosti. Ukázalo se, že procesy vyskytující se ve společnosti by měly být analyzovány pomocí "civilizačního prizma". Z tohoto kulturního hlediska je to vidět jako holdingový prvek informační matrice, což představuje médium, jehož prostřednictvím může být společnost řízena. Tato studie přehodnocuje myšlenku ekonomické jistoty z pojmového hlediska, na základě reprodukční přístupu, teorie konfliktů, řízení a modelování metody teorie her. Kromě toho, za účelem dosažení kompatibility různých ekonomických ukazatelů zabezpečení byly použity nové matematické modely, což umožňuje komplexní analýzu. Výsledky použití matematických modelů ve vztahu k ekonomickému zabezpečení Ruska prokázaly, že i přes některé konkrétní pozitivní posuny (hlavně ve finanční sféře), země stále čelí mnoha vnitřním a vnějším hrozbám. Jejím cílem je řešit tři základní problémy, kterými jsou vytváření rovných příležitostí pro osoby, podporování inovačního chování a značného zlepšování ekonomické efektivnosti.
Klíčová slova: globální transformační procesy; národní ekonomické zabezpečení Ruska; ukazatelé ekonomického zabezpečení; světové ekonomické uspořádání

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34546/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: