Impacts of Consumer Behavior Theory on a Start-up Business

Název práce: Impacts of Consumer Behavior Theory on a Start-up Business
Autor(ka) práce: Grešo, Juraj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis presents a general examination of Engel, Blackwell and Miniard's model of consumer behavior, elements of consumer behavior, consumers' attitudes towards health and nutrition issues, and practical application of those findings in development of marketing strategy and tactics for new restaurant concept located in Bratislava, the capital city of Slovak Republic and focused on professional and recreational athletes. This thesis shows main characteristics and specifications of consumer behavior. It describes relations and psychological motives that exist between human sensory systems and consumers' purchasing process. Thesis is based on comparison between theory and reality in consumer behavior. The main aim of this work is to build a basis for development of comprehensive marketing strategy for FitHouse RestaurantsTM, a newly established restaurant concept aimed to provide proper nutrition for professional and recreational athletes. Partial aims of first - theoretical part are to examine consumer behavior and specify consumer's purchasing process in several steps. Second -- research part aims to identify elements that influence consumer decision-making process and attempts to put them in perspective of a consumer opting for healthy lifestyle. It further aims to understand consumer through author's own online survey on sport, nutrition and attributes of an ideal restaurant for healthy lifestyle. Third - practical part presents framework for development of real marketing strategy for FitHouse Restaurants based on results and findings acquired in first and second part of the thesis. It presents ideas and tactics that will help FitHouse Restaurants attract enough customers and succeed on market.
Klíčová slova: Marketing; Consumer behavior; Athlete; Restaurant
Název práce: Impacts of Consumer Behavior Theory on a Start-up Business
Autor(ka) práce: Grešo, Juraj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práca prezentuje všeobecný prieskum Engelovho, Blackwellovho a Miniardovho modelu správania spotrebiteľa, prvkov správania spotrebiteľa, postojov spotrebiteľov k otázkam zdravia a výživy, a praktické uplatnenie týchto poznatkov vo vývoji marketingovej stratégie a taktík pre nový reštauračný koncept umiestnený v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Tento koncept je zameraný na služby pre profesionálnych a rekreačných športovcov. Táto práca znázorňuje podstatné vlastnosti a osobitosti správania spotrebiteľa. Opisuje vzťahy a psychologické motívy, ktoré existujú medzi ľudskými zmyslovými systémami a nákupným procesom spotrebiteľa. Práca je založená na porovnávaní teórie s realitou v oblasti správania spotrebiteľa. Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť základ pre vývoj komplexnej marketingovej stratégie pre FitHouse RestaurantsTM, novozaložený koncept, ktorého úlohou je zabezpečiť správnu stravu pre profesionálnych a rekreačných športovcov. Čiastkový cieľ prvej -- teoretickej časti práce je preskúmať správanie spotrebiteľa a vymedziť jeho nákupný proces v niekoľkých krokoch. Druhá -- výskumná časť má za cieľ identifikovať prvky, ktoré majú vplyv na spotrebiteľov proces rozhodovania o kúpe a snaží sa ich podať z pohľadu človeka rozhodnutého pre zdravý životný štýl. Ďalej si kladie za cieľ porozumieť spotrebiteľovi prostredníctvom autorovho vlastného on-line prieskumu o športe, výžive a atribútov reštaurácie ideálnej pre zdravie a šport. Tretia -- praktická časť predstavuje rámec pre vývoj skutočnej marketingovej stratégie pre FitHouse Restaurants na základe výsledkov a poznatkov získaných v prvej a druhej časti práce. Obsahuje tiež nápady a taktiky, ktoré pomôžu FitHouse Restaurants prilákať dostatok zákazníkov a uspieť na trhu.
Klíčová slova: Športovec; Reštaurácia; Marketing; Správanie spotrebiteľa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34540/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: