Aplikace systémových přístupů na zavedení data warehouse nástroje

Název práce: Aplikace systémových přístupů na zavedení data warehouse nástroje
Autor(ka) práce: Šubrt, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Mixl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje aplikaci systémového přístupu, který byl autorem nakonfigurován. Nakonfigurovaným přístupem byl analyzován projekt zavádění data warehouse nástroje. Dynamika systému doručování projektu byla zachycena nejprve příčinným smyčkovým diagramem a následně systémově dynamickým modelem. Byly vymezeny a použity pojmy systém, komplexita systému, systémový přístup,konfigurace systémového přístupu, příčinný smyčkový diagram, systémově dynamický model, systémový archetyp přesouvání břemena, data warehouse a jeho vymezení proti aplikační databázi, projekt, organizační struktury projektu, metody a jejich potřebnost při projektech implementace informačních systémů, proveditelnost projektů informačních systémů a problémy s měřením výkonu doručování projektu. Časově proporční simulace systémově dynamického modelu poskytla kvantifikaci vlivů různých přístupů zavádění projektu. Na základě analýzy vyplynula poučení z konkrétního případu a byla stanovena stručná obecná doporučení pro projekty informačních systémů.
Klíčová slova: projekt; simulace; data warehouse; konfigurace systémového přístupu; systémově dynamický model; příčinný smyčkový diagram; systémový přístup
Název práce: Application of system approach to the delivery of data warehouse tool
Autor(ka) práce: Šubrt, Radek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Mixl, Lubomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the application of a system approach, which was configured by the author. Configured approach was used to analyze project of implementation of data warehouse tool. Dynamics of the project delivery system was shown by causal loop diagram and then by system dynamics model. Thesis defined and used terms like system, system complexity, system approach, system approach configuration, causal loop diagram, system dynamics model, system archetype of shifting the burden, data warehouse and its definition against a database definition, project, project organizational structures, methods and their necessity in implementation of information systems projects, feasibility of the information system projects and problems with measurement of project performance. Time-proportional simulation of system dynamics model quantified effects of factors and also quantified different results of project implementation approaches. Based on the analyzed project was provided a brief general recommendations for information systems projects.
Klíčová slova: system approach; causal loop diagram; data warehouse; project; system approach configuration; system dynamics model; simulation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 2. 5. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33012/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: