Metody oceňování lidského života

Název práce: Metody oceňování lidského života
Autor(ka) práce: Kuchyňa, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buus, Tomáš
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce má za účel zmapovat možné přístupy k ocenění lidského života a prozkoumat možné situace, kdy k takovému ocenění dochází. Cílem je rovněž vytvořit systematický popis kategorií hodnoty a celistvě zhodnotit problematiku. Aby bylo možné vytvořit použitelný systém, studie rovněž mapuje východiska a kritéria. Zjištěním je skutečnost, že některé metody se často používají nejen v zahraničí, ale i v České republice. Naměřené hodnoty se ovšem významně liší v závislosti na kategorii hodnoty. Práce identifikuje opominuté metody, doprovází je komentářem a klasifikací.
Klíčová slova: hodnota člověka; lidský kapitál; ochota platit; WTA; WTP; lidský život; hodnocení veřejných projektů
Název práce: Methods of human life valuation
Autor(ka) práce: Kuchyňa, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buus, Tomáš
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the paper is to research possible approaches to valuation of human life and to explore possible situations leading to such valuation. Another goal is to create a systematic description of categories of value and to provide compact description of the problem. In order to create a system, the thesis maps premises and criteria. The result is identification of methods that are frequently used both abroad and in Czech Republic. Values differ based on the category of value. The paper identifies methods, comments on them and classifies them.
Klíčová slova: willingness to pay; valuation of public projects; human value; human capital; human life

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32577/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: