Rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy ve Španělsku

Název práce: Rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy ve Španělsku
Autor(ka) práce: Fujdlová, Simona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Hrabaň, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje postavení železniční dopravy ve Španělsku a zaměřuje se zejména na současný rozvoj vysokorychlostní železniční dopravy. Pozornost je věnována vlakům AVE, které jsou provozovány na nově vybudované infrastruktuře, ale také dalším vysokorychlostním vlakům, které využívají konvenční tratě s iberským rozchodem. Cílem je poukázat na pokrok, kterého bylo dosaženo v této oblasti, zachytit síť vystavěných i plánovaných vysokorychlostních tratí, jejich přechod do sousedních států a proces začleňování Španělska do systému Transevropských dopravních sítí. V rámci analýzy tarifní politiky se práce věnuje základním a zvýhodněným tarifům uplatňovaných společností Renfe Operadora ve sféře vysokorychlostních dálkových osobních vlaků.
Klíčová slova: tarify; RENFE; AVE; vysokorychlostní železnice; vysokorychlostní doprava; Španělsko
Název práce: Development of high-speed rail transport in Spain
Autor(ka) práce: Fujdlová, Simona
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Hrabaň, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis describes the position of rail transport in Spain and focuses mainly on the current development of high-speed rail transport. Attention is paid to the AVE system, which is operated by the newly built infrastructure, but also to the other high-speed trains to run on conventional lines with Iberian gauge. The aim is to highlight the progress achieved in this area, capture a network built and planned high-speed lines, the transition to neighboring states and the process of integration of Spain into the Trans-European transport networks. In analyzing the tariff policy, the paper deals with basic and preferential tariffs applied by Renfe Operadora in the sphere of high-speed long-distance passenger trains.
Klíčová slova: high-speed railways; high-speed transport; tariffs; RENFE; AVE; Spain

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2011
Datum podání práce: 24. 4. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: