Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Iniciativa D.O.S.T. jako radikálně konzervativní výzva současnosti

Autor práce: Kříhová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rataj, Jan
Osoba oponující práci: Dlouhý, Miloš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Iniciativa D.O.S.T. jako radikálně konzervativní výzva současnosti
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu iniciativy D.O.S.T., v současnosti jednoho z nejvýznamnějších uskupení české krajní pravice. D.O.S.T. přichází s radikálně konzervativní kritikou současného pojetí a směřování demokracie, přesto se jí podařilo oslovit i vlivné sympatizanty z řad legitimně přijímaných politických stran a významné osobnosti veřejného života. Práce vychází z předpokladu, že hlavním důvodem této skutečnosti je, že iniciativa přesto, že je krajně pravicovým subjektem, upozorňuje i na reálné deficity demokracie. Proto je možné ji vnímat jako výzvu současnosti. Cílem práce je proto tuto výzvu kriticky analyzovat, prostřednictvím zasazení iniciativy D.O.S.T. do všech relevantních souvislostí. Práce se proto zabývá nejprve myšlenkovými a politickými kořeny jejích zakladatelů v krajně pravicovém subjektu Právo a Spravedlnost. Poté analyzuje samotnou iniciativu, její manifest, aktivity, hlavní problematizovaná témata a napojení na další politické síly. V závěru pak uvažuje perspektivy možné geneze nové politické strany vzešlé z iniciativy D.O.S.T.
Klíčová slova: konzervatismus; Akce D.O.S.T.; krajní pravice; demokracie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Iniciativa D.O.S.T. jako radikálně konzervativní výzva současnosti
Překlad názvu: Initiative D.O.S.T. as a radically conservative challenge of present
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the analysis of initiative D.O.S.T., currently one of the most important Czech extreme-right groups. D.O.S.T. comes with a radically conservative critique of current concepts and direction of democracy, yet she managed to reach support among political parties accepted as legitimate and also influential public figures. The work is based on the assumption, that the main reason for this is that the initiative despite being extremely right-wing organization, highlights also real deficits of democracy. Therefore it can be seen as a challenge of present. The aim of this paper is to analyze critically this challenge by mentionning the initiative in all relevant contexts. The paper therefore deals firstly with the intellectual and political roots of its founders in the extreme right-organization called Právo a Spravedlnost. After it analyzes the initiative itself, its manifesto, activities, the main problematised issues and linkages with other political forces. In conclusion, the papers considers the perspective of eventual genesis of a new political party established by the initiative D.O.S.T.
Klíčová slova: democracy; conservatism; extreme right; Akce D.O.S.T.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2011
Datum podání práce: 20. 5. 2012
Datum obhajoby: 14.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce34175_xkrid09.pdf [1,55 MB]
Oponentura26227_xdlom900.pdf [41,94 kB]
Hodnocení vedoucího34175_rataj.pdf [45,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/34175/podrobnosti