Islandská ekonomika v kontextu světové finanční a ekonomické krize

Název práce: Islandská ekonomika v kontexte svetovej finančnej a ekonomickej krízy
Autor(ka) práce: Bořuta, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalárska práca analyzuje dopady svetovej finančnej a ekonomickej krízy na islandskú ekonomiku, ale aj Island ako celok. Práca popisuje špecifiká islandskej ekonomiky a udalosti, ktoré viedli k ekonomickému rastu zo začiatku nového tisícročia. Ďalej charakterizuje príčiny a dopady svetovej finančnej krízy na ekonomickú a politickú situáciu krajiny. Podrobnejšie analyzuje kolaps bankového sektora, problémy so sporiteľňou Icesave a pomoc, ktorú Islandu poskytol Medzinárodný menový fond a okolité štáty. Zároveň stručne popisuje vývoj vzťahov medzi Islandom a Európskou Úniou, podáva obraz o pokrízovom vývoji hospodárstva a jeho postupnej obnove. Taktiež sa zaoberá odhadmi budúceho krátkodobého vývoja ekonomiky. Nakoniec charakterizuje hlavné riziká a výzvy, ktorým Island na svojej ceste k úplnej obnove čelí.
Klíčová slova: bankový sektor; Island; kolaps; finančná kríza; Icesave; pespektívy; vývoj
Název práce: Islandská ekonomika v kontextu světové finanční a ekonomické krize
Autor(ka) práce: Bořuta, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje dopady světové finanční a ekonomické krize na islandskou ekonomiku, ale i Island jako celek. Práce popisuje specifika islandské ekonomiky a události, které vedly k ekonomickému růstu ze začátku nového tisíciletí. Dále charakterizuje příčiny a dopady světové finanční krize na ekonomickou a politickou situaci země. Podrobněji analyzuje kolaps bankovního sektoru, problémy se spořitelnou Icesave a pomoc, kterou Islandu poskytl Mezinárodní měnový fond a okolní státy. Zároveň stručně popisuje vývoj vztahů mezi Islandem a Evropskou unií, podává obraz o pokrizovém vývoji hospodářství a jeho postupné obnově. Také se zabývá odhady budoucího krátkodobého vývoje ekonomiky. Nakonec charakterizuje hlavní rizika a výzvy, kterým Island na své cestě k úplné obnově čelí.
Klíčová slova: Icesave; Island; perspektivy; vývoj; kolaps; bankovní sektor; finanční krize
Název práce: Iceland's economy in the context of the global financial and economic crisis
Autor(ka) práce: Bořuta, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Bartušková, Hana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This Bachelor thesis analyzes the impact of the global financial and economic crisis on Iceland's economy and the Iceland as a whole. This thesis describes the specifics of the Iceland's economy and the events that led to economic growth from the beginning of the new millennia. It describes the causes and effects of the global financial crisis on the economic and political situation of the country. It closely analyzes the collapse of banking sector, problems with saving bank Icesave and the help provided by International Monetary Fund and surrounding countries. It also briefly describes the development of relations between Iceland and the European Union, provides a view on economic post-crisis development and its gradual recovery. It also deals with short-term forecasts of future economic development. Finally, the thesis describes the main risks and challenges that Iceland faces on its way to full recovery.
Klíčová slova: forecast; development; Iceland; financial crisis; Icesave; collapse; banking sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35499/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: