Chudoba v subsaharské Africe - příčiny, dopady, řešení

Název práce: Chudoba v subsaharské Africe - příčiny, dopady, řešení
Autor(ka) práce: Svitáková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářská práce je poukázat na problematiku chudoby v subsaharské Africe. V první části práce definuji chudobu a indikátory, na základě kterých dochází k jejímu měření. Dále vymezuji faktory, které vedou ke vzniku chudoby v této oblasti. Druhá část práce se věnuje charakteristice hlavních problémů, které vznikají v důsledku existence chudoby. Jedná se především o nedostatečný přístup k základním potřebám, vysoké zadlužení a nerovné příležitosti v mezinárodním obchodu. Poslední kapitola se zaměřuje na některé z mnoha nástrojů, které by mohly vést k postupnému překonání chudoby, a to Rozvojové cíle tisíciletí, proces oddlužování a koncepci Fairtrade. Práce čerpá z českých i zahraničních knižních a internetových zdrojů, především pak z výročních zpráv, statistik a databází mezinárodních institucí.
Klíčová slova: subsaharská Afrika; oddlužování; chudoba; Rozvojové cíle tisíciletí; Fairtrade
Název práce: Poverty in Sub-Saharan Africa - causes, impacts, solutions
Autor(ka) práce: Svitáková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cihelková, Eva
Oponenti práce: Pluskalová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to highlight the issue of poverty in Sub-Saharan Africa. In the first part I give the definition of poverty and indicators which are used for its measurement. It also determines the factors that lead to poverty in this area. The second part deals with the characteristics of the main problems that arise from the existence of poverty. It includes mainly a lack of access to basic needs, high debts and unequal opportunities in international trade. The last chapter focuses on some of the many tools that could lead to eradication of poverty such as the Millennium Development Goals, debt relief and the concept of Fairtrade. The paper draws upon both Czech and foreign books and Internet resources, especially the annual reports, statistics and databases of international institutions.
Klíčová slova: Fairtrade; debt relief; The Millennium Development Goals; poverty; Sub-Saharan Africa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35278/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: