Predikce příjmů obecních rozpočtů

Název práce: Predikce příjmů obecních rozpočtů
Autor(ka) práce: Radilová, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem mé diplomové práce je analýza predikcí daňových příjmů v deseti srovnatelně velkých obcí. Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnotit přesnost predikcí obcí u vybraných daňových příjmů a zjistit, zda nelze jejich expertní odhad zpřesnit použitím vhodné statistické metody. Dílčím cílem je detailně charakterizovat jednotlivé složky příjmové strany rozpočtu a analyzovat jejich výši a strukturu u vybraných obcí. Druhým neméně důležitým dílčím cílem je na základě informací z rozhovorů na městských úřadech porovnat rozpočtový proces obcí, vyzdvihnout jejich odlišnosti a společné prvky. Výsledkem provedené analýzy je, že se použití nejoptimálnější metody predikce liší nejen příjem od příjmu, ale město od města. Pro daň z příjmů fyzických osob placených zaměstnanci vyšla v některých případech nejspolehlivější predikce města, v jiných městech to bylo exponenciální vyrovnání. U daně z příjmů fyzických osob z nezávislé činnosti je jednoznačně nejpřesnější regresní analýza, která zpřesní prognózu této daně až o několik desítek procent. Přestože odchylka predikce města u daně z nemovitostí nebyla nikterak malá, zůstal tento přístup ve většině obcí nejpřesnější. Pouze ve třech městech došlo k zpřesnění pomocí exponenciálního vyrovnání.
Klíčová slova: daňové příjmy; predikce; obce
Název práce: Revenue forecast of municipal budgets
Autor(ka) práce: Radilová, Marcela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Oponenti práce: Bayer, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of my thesis is to analyze the predictions of tax revenues in ten municipalities of comparable size. The main aim of my thesis is to evaluate the accuracy of predictions for selected municipal tax revenues and see if you can not refine their expert estimation using appropriate statistical methods. A sub-goal is to characterize in detail the various components of the budget revenues, and analyze their size and structure in selected municipalities. Another important sub-goal is to compare the communities to highlight their differences and common elements of municipal budget process. These information are based on interviews at municipalities. The result of the analysis is that the optimal use of prediction methods differ not only income from income, but from city to city. For income tax paid by employees appeared in some cases, reliable prediction of the city, in other cities it was exponential smoothing. For the tax on personal income from independent activities is clearly the most accurate regression analysis, which refines the prognosis of this tax by up to several tens of percent. Although the error of prediction of the city in property taxes was none too small, this approach has remained the most accurate. Only three cities have been more accurate by using exponential smoothing.
Klíčová slova: tax revenues; municipality; forecast

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31366/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: