Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky

Název práce: Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky
Autor(ka) práce: Kieslichová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zbranek, Jaroslav
Oponenti práce: Sixta, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je popsat historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky. První část je zaměřená na důležité osobnosti které ovlivnily vývoj systému input-output tabulek, na historický vývoj standardů národního účetnictví z hlediska systému input-output tabulek a v neposlední řadě i na konstrukci a použití systému input-output tabulek. Druhá část práce je zaměřena na praktické využití symetrických input-output tabulek. Obsahuje obecné vzorce, podle kterých se počítají různé analýzy. V této části je provedena jednoduchá input-output analýza, která zkoumá modelovou situaci zvýšení investic do produktů stavebnictví pomocí symetrických input-output tabulek sestavených podle různých standardů..
Klíčová slova: Národní účetnictví; MPS; Wassily Leontief; Systém input-output tabulek
Název práce: The historical development of the system input-output tables in the territory of the Czech republic
Autor(ka) práce: Kieslichová, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zbranek, Jaroslav
Oponenti práce: Sixta, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to describe the historical development of the system input-output tables in the Czech Republic. The first part is focused on important personalities who influenced the development of the system input-output tables, the historical development of national accounting standards in terms of input-output tables and also the construction and use of input-output tables. The second part focuses on the practical use of symmetric input-output tables. Includes general formulas, which are calculated according to various analyzes. In this part the simple input-output analysis examines the scenario increased investment in construction products using symmetric input-output tables compiled according to different standards.
Klíčová slova: National accounting; MPS; Wassily Leontief; System of input-output tables

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonomické statistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2012
Datum podání práce: 14. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37557/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: