Změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva

Název práce: Změny ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva
Autor(ka) práce: Doležalová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se věnuji především změnám ve věkové struktuře ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky a předpokládaným dopadům na náš pracovní trh. K tomu využívám nejen studií provedených Komisí EU a uvádím i řešení tohoto problému v jiných státech Evropské unie. V první části této práce popisuji základní demografické ukazatele, které mají značný vliv na strukturní změny. Mezi ně patří stále se prodlužující střední délka života, dále míra plodnosti, úmrtnosti a v neposlední řadě migrace. Uvádím i výsledky provedených prognóz těchto demografických ukazatelů do budoucnosti. V druhé části se zaměřuji na pracovní trh České republiky a to především na skupinu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Věnuji se i ekonomické neaktivitě a stále se zvyšujícímu počtu studentů vysokých a vyšších odborných škol. Jako praktický příklad uvádím situaci v jedné z ekonomických organizací, kde jsem se zaměřila především na zjištění postavení vedoucích pracovníků a samotných zaměstnanců k problému s demografickým stárnutím. Na závěr se zabývám postavením Evropské unie k problému se změnou věkové struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva, kde uvádím plánované a doporučované reformy Komisí EU. V úplném závěru mé práce popisuji reformy v Německu za posledních 20 let, které řešily problém důchodových reforem a penzijního systému, a které by mohly být příkladem našim vládám.
Klíčová slova: Pracovní trh; Ekonomicky aktivní obyvatelstvo; Stárnutí populace; Důchodová reforma; Penzijní systém
Název práce: Changes in the age structure of the economically active population
Autor(ka) práce: Doležalová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my bachelor thesis I devote mainly to changes in the age structure of the economically active population of the Czech Republic and the anticipated impacts on our labor market. I use not only the studies carried out by the EU Commission and mention the solution of this problem in the other European Union countries. In the first part of this work I describe the basic demographic indicators, which have a considerable influence on the structural changes. These include the extending particularly life expectancy, as well as fertility rate, mortality rate and finally migration rate. In the second part I focus on the labor market of the Czech Republic and especially to a group of economically active population. I also talk about the economic inactivity and increasing number of students of universities and higher vocational schools. As a practical example I mention the situation in one of the economic organizations, where I focused primarily on the position of managers and employees themselves to the problem of demographic aging. Finally, I deal with the status of the European Union to a problem with changing age structure of the economically active population , where I present the recommended reform of the EU Commission. At the end, I describe the reforms in Germany in the last 20 years that solved the problems with the pension reform and pension system, which might be an example of our governments.
Klíčová slova: Aging population; Economically active population; Pension reform; Pension system; Labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2012
Datum podání práce: 10. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37502/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: