Porodnost a plodnost v evropských zemích

Název práce: Porodnost a plodnost v evropských zemích
Autor(ka) práce: Bydžovská, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Proces stárnutí populace, který začíná být aktuálním problémem ve většině evropských zemí, je úzce spojen právě s poklesem úhrnné míry plodnosti pod hranici prosté reprodukce. Cílem práce je srovnání vývoje porodnosti a plodnosti ve vybraných evropských zemích za posledních dvacet let se zaměřením na porovnání odlišností a podobností s vývojem v České republice. Data použitá pro grafy a výpočty jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Evropa je pro účely analýzy rozdělena na severní, západní, jižní a východní oblast podle publikace World Population Data Sheet 2011. Práce se dále zabývá analýzou míry potratovosti, která ovlivňuje míru porodnosti, a okrajově se věnuje i kojenecké a novorozenecké úmrtnosti, které souvisí do značné míry s kvalitou zdravotní péče. Závěr práce je věnován popisu populační politiky, která má možnost do jisté míry ovlivnit plodnost a na kterou by se měly tedy více zaměřit státy potýkající se s nízkou úhrnnou plodností. Dále je zde nastíněn budoucí vývoj plodnosti v České republice vycházející z prognózy Českého statistického úřadu a prognózy zpracované pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Klíčová slova: mimomanželská plodnost; plodnost; porodnost; populační politika; průměrný věk matky
Název práce: Natality and fertility in European countries
Autor(ka) práce: Bydžovská, Tereza
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Šimková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The ageing process of population which is getting more and more important in most of the European countries is closely connected with the decrease of total fertility rate below the level of simple reproduction rate. The aim of this thesis is to compare the development of natality and fertility in selected European countries during the last twenty years focusing on a comparison of similarities and differences in the developments with the development in the Czech Republic. The data used for graphs and calculations are from the Eurostat webpages. For the purpose of the analysis, Europe is divided into the northern, western, southern and eastern areas based on the World Population Data Sheet 2011 publication. The thesis also analyses the rate of abortion which influences the rate of natality, and touches marginally the infant and neonatal mortality which is related to the quality of healthcare. The last chapter deals with a description of the population policy which can influence the fertility. The Countries with a low total fertility rate should focus on this policy. Then a future development of the fertility in the Czech Republic is outlined based on the predictions made by the Czech statistical office and made for Ministry of labour and social affairs.
Klíčová slova: mean mothers age; fertility; outside marriage fertility; natality; population policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36696/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: