Skrytá reklama a product placement v českých mediích

Název práce: Skrytá reklama a product placement v českých mediích
Autor(ka) práce: Růžičková, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje skryté reklamě a hlavně product palcementu. Práce nás seznámí s pojmy skrytá reklama a product placement a jejich umístění v marketingové komunikaci. Teoretická část se zaměřuje na definice pojmů reklama, skrytá reklama, product placement a na právní předpisy. Práce se zabývá, analýzou a dopadem legalizace product placement v českých mediích po přijetí směrnice EP a Rady 2007/65/ES a v závěru zhodnocením, zda product placement zakázat či povolit v televizních pořadech.
Klíčová slova: Rada pro reklamu; Reklama; product placement; skrytá reklama; nekalá reklama
Název práce: Skrytá reklama a product placement v českých mediích
Autor(ka) práce: Růžičková, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Jiří
Oponenti práce: Filipová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work pursues the hidden advertisment and mainly Product Placement. The work will make us acquainted with terms of hidden advertisment, product placement and it's positioning in the marketing communication. Theoretical part targets on definition of terminology like advertisement, hiden advertisement, product placement and legal regulations. The work deal with the analyses, the impact of the legalization of product placement in Czech media after receiving the direction of EP and Counsel 2007/65/ES and at the end it assess whether Product placement to ban or to allow in television programmes.
Klíčová slova: Advertising; Rada pro reklamu; product placement; hidden advertising; unfair advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35406/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: