Návrh síťové infrastruktury, ICT a aplikační základny pro malou firmu

Název práce: Návrh síťové infrastruktury, ICT a aplikační základny pro malou firmu
Autor(ka) práce: Hurych, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pinkas, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury pro malou firmu. Navržení síťové infrastruktury se skládá z propojení dvou pracovišť pomocí bezdrátového spojení a realizace aktivních a pasivních prvků na obou pracovištích. Dále se také věnuje návrhu a realizaci aplikačního serveru v prostředí MS Windows Server a datového úložiště běžícím na jádře OS Linux. Cíle bylo dosaženo analýzou možných řešení požadavků zákazníka, výběrem a realizací nejlepšího z nich. Hlavním přínosem práce je navržení bezpečného, funkčního a cenově dostupného řešení pro malou firmu. Práce je strukturována do tří logických celků. Nejprve analyzuje současnou situaci firmy a specifikaci jejích požadavků. Dále se věnuje teoretickým východiskům pro dané požadavky a v závěru pak obsahuje návrh jejich řešení.
Klíčová slova: společnost; windows server; aplikační server; VPN; podnik; firma; datové úložiště; bezdrátová síť; Wi-Fi
Název práce: Design of nrmetwork infrastructure, ICT and application platfo for a small company
Autor(ka) práce: Hurych, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Palovský, Radomír
Oponenti práce: Pinkas, Otakar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor work deals with the design of a network infrastructure for a small company. Designing a network infrastructure consists of a link between two workplaces using a wireless connection and a realization of active and passive elements on both places of work. The thesis further looks into a design and realization of an application server in the MS Windows Server environment and a data storage running on a Linux kernel. That was achieved by the analysis of possible solutions of customer requirements, selection and putting the best of them into practice. The main contribution of this work is the design of a secure, functional and an affordable solution for a small company. The work is divided into three logical aggregates. At first it analyzes the current situation of the company and the specification of its requirements. It also discusses theoretical solutions for given requirements and last but not least it includes a suggestion for their solution.
Klíčová slova: company; windows server; data storage; Wi-Fi; enterprise; wireless network; VPN; firm; application server

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 10. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33897/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: