Počítačová kriminalita a ČR

Název práce: Počítačová kriminalita a ČR
Autor(ka) práce: Glykner, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Zavrtálek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje počítačové kriminalitě v České republice z právního hlediska. Čtenáře seznamuje s vývojem počítačové kriminality ve světě a zvlášť České republice. Detailně popisuje úpravu českého právního rámce boje proti počítačové kriminalitě a její mezinárodní kontext. Tento popis obsahuje příklady jednotlivých trestných činů a paragrafy, které se k nim vztahují. V práci jsou také popsány instituce, které se potíráním této kriminality zabývají. Dále jsou vyhledány problémy, které boj proti počítačové kriminalitě komplikují a navržena řešení vedoucí k jejich odstranění.
Klíčová slova: Počítačová kriminalita; Zákoník; Právo; Počítačová bezpečnost; Cybercrime
Název práce: Computer Crime and Czech Republic
Autor(ka) práce: Glykner, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sigmund, Tomáš
Oponenti práce: Zavrtálek, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with computer crime in Czech Republic considering the legal point of view. It makes the reader familiar with development of cyber crime in the world and especially in Czech Republic. It deeply describes czech legal framework of fighting computer crime and its international context. This description contains examples of particular crimes and articles of law that apply to them. The paper also describes institutions that are engaged in combating this crime. Afterwards problems complicating the fight against cybercrime are found and solutions leading to their removal are proposed.
Klíčová slova: Code of law; Computer security; Computer crime; Law; Cybercrime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2011
Datum podání práce: 11. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31151/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: