Problematika zaměstnávání sluchově postižených osob

Název práce: Problematika zaměstnávání sluchově postižených osob
Autor(ka) práce: Šífová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zaměstnávání sluchově postižených osob na trhu práce v České republice. Cílem je ukázat, jakými prostředky lze přispět k vyšší zaměstnanosti sluchově postižených osob. Úvodní kapitoly práce se zabývají obecným vymezením základních pojmů z oblasti sluchového postižení, trhu práce a legislativního rámce problematiky zaměstnávání sluchově postižených osob. Další část se bude věnovat možnostem pracovního uplatnění sluchově postižených osob, možnostem jejich vzdělávání a způsobu, jak docílit, aby měly větší šance uplatnit se na trhu práce. Práce také poukazuje na problém nepružnosti trhu práce v zaměstnávání sluchově postižených osob. Dále jsou v ní rozebírány jednotlivé nástroje státní politiky zaměstnanosti, jak dopadají tyto nástroje na sluchově postižené osoby a jak tyto nástroje vnímají sami zaměstnavatelé. Další část ukazuje možnosti využívání pomůcek pro sluchově postižené osoby v pracovním procesu a tím případnou větší možnost nalezení pracovního uplatnění. Práce se opírá o názory a postřehy osob zainteresovaných v otázce zaměstnávání sluchově postižených jak z pohledu nabídky, tak i poptávky. V závěru jsou pak nastíněny možné návrhy vedoucí ke zlepšení situace v zaměstnávání sluchově postižených osob.
Klíčová slova: vzdělávání; trh práce; zaměstnanost; osoba se sluchovým postižením
Název práce: Problems of the employment of the hearing impaired
Autor(ka) práce: Šífová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Krebs, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis concerns with the employment of the hearing impaired on the labour market in the Czech Republic. The purpose is to show which instruments can contribute to higher employment of the hearing impaired. The first chapters is dealing with the general definition of basic terms from the area of the hearing impairment, labor market and the legislative scope of the employment of the hearing impaired. The next chapters pursue the possibilities of the labor engagement of the hearing impaired, possibilities of their education and opportunities of how to extend the chance of their larger engagement in the labor market. The thesis points out the problem of the inelasticity of the labor market in the employment of the hearing impaired. There are several state's employment policies discussed in terms of their influence on the hearing impaired and their perception by the employers. Next is a discussion on the possibilities of the engagement of the hearing impaired's aids in the working process and this way a greater possibility of employment that could come with it. The thesis is supported by the thoughts and views of the people engaged anyhow in the questions of the employment of the hearing impaired from the point of the demand and supply. In the end there are several proposals that could lead to the improvement in the situation of the employment of the hearing impaired.
Klíčová slova: education; employment; labour market; hearing impaired person

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2009
Datum podání práce: 17. 12. 2009
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/22037/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: