Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o

Název práce: Ekonomická přidaná hodnota podniku LUKROM, spol. s r. o
Autor(ka) práce: Svobodová, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou vhodnou k měření výkonnosti podniku, a tou je ekonomická přidaná hodnota (EVA). V teoretické části budou popsány dvě možnosti výpočtu, jedna z amerického prostředí vytvořena společností Stern Stewart & Company, druhá pro české podniky vytvořena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s manželi Neumaierovými. Tyto teoretické modely budou aplikovány v praktické části na existující českou firmu LUKROM, spol. s r.o. a cílem bude zjistit ekonomickou přidanou hodnotu v letech 2006 -- 2010. Následně budou u druhé metody zjištěny jednotlivé vlivy na vrcholový ukazatel pomocí pyramidových rozkladů v meziročních změnách. V závěru srovnám tuto firmu s odvětvím a zhodnotím její úspěšnost proti podnikům stejného zaměření pomocí benchmarkingového diagnostického systému finančních indikátorů INFA.
Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota (EVA); INFA; hodnocení výkonnosti; LUKROM, spol. s r.o.
Název práce: Economic Value Added of LUKROM, spol. s r.o
Autor(ka) práce: Svobodová, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the method suitable for measuring business productivity Economic Value Added (EVA). The theoretical part describes two calculation options, one from USA developed by Stern Stewart & Company, the other for czech companies created by Ministry of industry and trade in collaboration with couple Neumaiers. These theoretical models are applied in the practical part on the existing czech company LUKROM, spol. s r.o. and identify the economic value added in the years 2006 - 2010. Subsequently, the second method identified individual influences on the peak indicator with pyramidal decomposition of the annual changes. Finally, we compare this company with the industry and evaluate its success against the same focused businesses by benchmarking diagnostic financial indicators INFA.
Klíčová slova: INFA; measuring business productivity; LUKROM, spol.s r.o.; economic Value Added (EVA)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33808/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: