Využití technické analýzy na spot Forex trhu

Název práce: Využití technické analýzy na spot Forex trhu
Autor(ka) práce: Melichárek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Blaheta, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této bakalářské práce je popis jednotlivých prvků technické analýzy a jejich praktické využití při reálném obchodování na mezinárodním měnovém trhu Forex. V úvodní části práce je tento trh detailně charakterizován jak z hlediska účastníků a jejich motivace, tak i z hlediska obchodovaných měnových párů. Další část práce je zaměřena na samotnou technickou analýzu a její vývoj od počátků až po moderní grafické a matematicko-statistické metody. Aplikace předpokladů těchto metod na reálná data měnového páru EUR/USD a analýza dosažených výsledků je hlavní náplní práce. Podrobněji jsou analyzovány vybrané grafické formace, oscilátory, trendové a predikující indikátory a v závěru je nastíněna komplexní analýza, která propojuje všechny tyto prvky. Stanoveným hlavním cílem práce je zjistit, zdali se lze spolehnout na technickou analýzu při predikci vývoje měnových kurzů s akcentem na spekulativní obchodování na Forexu.
Klíčová slova: technický indikátor; technická analýza; oscilátor; Forex; měnový kurz; grafická formace
Název práce: The usage of technical analysis on spot Forex market
Autor(ka) práce: Melichárek, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Blaheta, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The subject of this bachelor thesis is to describe the various elements of the technical analysis and their practical usage for real trading in the international Foreign Exchange market. In the first part there is a characteristic of the market in terms of participants and their motivation and in terms of traded currency pairs. Next part is focused on technical analysis and development from its beginnings to modern graphical and statistical methods. Application of the assumptions of these methods to real data of the EUR/USD currency pair and the analysis of these results is the main goal of this thesis. Selected formations, oscillators, trend and predicting indicators are analyzed in detail and finally is outlined comprehensive analysis that links all these elements. The stated main goal is to find out whether we could rely on technical analysis in the prediction of exchange rates with an emphasis on speculative trading on Forex.
Klíčová slova: currency pair; oscillator; technical indicator; Forex; grafic formation; technical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33544/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: