Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na Japonskou ekonomiku 80. let

Název práce: Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na Japonskou ekonomiku 80. let
Autor(ka) práce: Šerý, Rostislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Urban, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na reálnou ekonomiku. Schopnost této teorie vysvětlit příčiny krize budu zkoumat na Japonské ekonomice v době hospodářského boomu 80. let, který předcházel tzv. "Japonské ztracené dekádě". Pokusím se zjistit, co stálo za touto historickou zkušeností. V teoretické části se zaměřím na předpoklady této teorie, která má jasně definované příčiny, průběh a dopady hospodářského cyklu. V praktické části pak budu konfrontovat tyto předpoklady s reálnými ekonomickými daty. V této části práce provedu analýzu vývoje relativních cen v jednotlivých sektorech ekonomiky. Výstup z této části práce v zásadě potvrdil předpoklady teorie. Cílem této práce je nalezení příčiny kontrakce v japonské ekonomice na konci 80. let za použití rakouské teorie hospodářského cyklu.
Klíčová slova: Rakouská teorie hospodářského cyklu; Bank of Japan; úvěrová expanze; hayekův trojúhelník
Název práce: Application of austrian bussiness cycle theory to japanese economy in the 80's
Autor(ka) práce: Šerý, Rostislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Urban, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is application of the Austrian Bussiness cycle theory on the real economy. The ability of this theory to explain the causes of the crisis will be researched on the Japanese economy during the economic boom in the 80's which preceded the "Lost decade". I will try to find out the real cause of this historical event. In theoretical part I will focus on the assumptions of this theory which has clearly defined causes, process and consequences of trade cycle. In the practical part i will confront these assumptions with the real data. In this part will be analysed development of relative prices in particular sectors of economy. The output of this part confirmed the hypotesis of theory in principle. The objective of thesis is to find the causes of contraction in the japanese economy at the end of 80's with using Austrian business cycle theory.
Klíčová slova: Bank of Japan; credit expansion; Haykian triangle; Austrian bussiness cycle theory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2011
Datum podání práce: 19. 12. 2011
Datum obhajoby: 22. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: