Analýza záchranných opatření americké vlády a FED v období finanční krize a jejich dopad na veřejný dluh USA

Název práce: Analýza záchranných opatření americké vlády a FED v období finanční krize a jejich dopad na veřejný dluh USA
Autor(ka) práce: Vilímovský, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlíček, David
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Finanční krize z roku 2008 výrazně zasáhla do celosvětového dění na počátku 21. století. Její epicentrum se nacházelo na amerických trzích s nemovitostmi, s hypotékami a s finančními deriváty. V reakci na krizi zavedla americká vláda ve spolupráci s FED řadu záchranných opatření, jejichž cílem bylo jak stabilizovat situaci v ekonomice, tak stimulovat hospodářský růst. Cílem této bakalářské práce je analyzovat vybraná opatření z hlediska jejich nákladovosti, vlivu na ekonomické ukazatele a z hlediska jejich dopadu na veřejný dluh USA. V práci byla využita cost-benefit analýza a grafická analýza. Z důvodu velkého počtu opatření byla vybrána jen ta nejdůležitější s největšími skutečnými, popřípadě odhadovanými náklady. Nejlépe dopadl program TARP, který pomohl stabilizovat mezibankovní trh a zároveň má dobře nakročeno být ziskový. Jako úspěšná se ukázala i první vlna QE, která v období deflace pomohla nastartovat kýžený růst cenové hladiny. Opatření ARRA mělo naopak minimální dopad na ekonomiku, na straně druhé s sebou neslo enormní náklady. Podobně dopadla i druhá vlna QE, která vedla převážně jen k monetizaci veřejného dluhu.
Klíčová slova: veřejný dluh; FED; finanční krize 2008
Název práce: An analysis of the U.S. government and FED's bailout programs in times of 2008 financial crisis and their impact on the U.S. public debt
Autor(ka) práce: Vilímovský, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Havlíček, David
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The financial crisis of 2008 substantially affected global affairs in the early 21st century. Its epicentre lay in the U.S. real estate, mortgage and derivatives markets. In response to the crisis the U.S. government in cooperation with the Federal Reserve established a number of emergency provisions aimed at stabilizing the economy as well as stimulating growth. The objective of this thesis is to analyse the selected provisions in terms of their respective costs, impact on economic indicators and impact on the U.S. public debt. The practical part of this thesis is based on cost-benefit analysis and graphical analysis. Due to the large number of provisions only the most important ones with the highest actual or estimated costs have been analysed. It seems that the TARP program has been the biggest success as it helped to stabilize the interbank market while being poised to be profitable. The first QE is also deemed successful for it helped to start a desired increase in the price level during the period of deflation. The ARRA on the other hand had a minimal impact on the economy while entailing enormous costs. Same applies to the second QE which only led to a factual monetization of the U.S. public debt.
Klíčová slova: financial crisis; U.S. public debt; FED; bailout

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 3. 2012
Datum podání práce: 8. 6. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: